پیشتازان مطبوعات تاجیک

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 129-181

پیوند گلمرادزاده


وصف خجند و خجندیان در شعر فارسی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 133-146

عبدالمنان نصرالدین خجندی


مثنوی «هفت وادی» میرسیدعلی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 136-154

میرزا ملااحمد کریم‌جان قادراف


ادیم شغنانی، شاعر آزرده

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 139-148

سرداربیک هزاره‌بیک


قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 143-147

عبدالقهار سعیداف


مکتب و معارف تاجیک در سمرقند

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 153-170

رسول هادی‌زاده


شعرم سرنوشت من است

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 154-151

مسرور عبدالله


کتاب‌شناسی ایران در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 155-158

عبدالرئوف نورس‌اف


فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 193-210

علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله


پژوهش پیرامون یک شعر رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 119-122

مصباح‌الدین محمود‌زاده


ختلان از نگاه حاجی‌حسین

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 125-133

حسن مرادیان


نخستین دستور گردآوری فرهنگ مردمی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 133-146

عبدالخالق نبوی


مضامین و لغات و تعبیرات قرآنی در اشعار کمال خجندی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 147-168

فخرالدین نصرالدین‌اف


میراث ادبی شاعران حصار در شبه‌قارۀ هند و پاکستان

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 148-153

شمس‌الدین محمدی


پیشرو مطبوعات

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 152-158

ابراهیم عثمان‌اف


افسانه و حقیقت «بوی جوی مولیان»

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 159-172

رسول هادی‌زاده


مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 211-237

مصباح‌الدین نذری‌قل محمودزاده


تحلیل متن‌شناسی قصیده‌های عهد سامانی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 123-128

حبیب‌الله مرحمت


دو حکایت شفاهی از یغناب

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 147-153

طغای‌مراد یارزاده


ناصرجان معصومی، فرزند برومند حصار

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 154-158

میرزا ملااحمد


زائور دخته، مردی از تبار هنر

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 158-164

زلفیه عطایی


ادیبان و سخنوران خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 169-172

نورعلی نورزاد


نسخ خطی کتابخانۀ ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 173-174

عبدالله‌جان یوسف‌اف