دو حکایت شفاهی از یغناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

یغناب وادی کوچکی در میان دو رشته‌کوه حصار و ترکستان است. ساکنان این منطقه به زبان یغنابی که شاخه‌ای از زبان سغدی است، حرف می‌زنند. فرهنگ مردم یغناب ویژگی‌های خود را دارد و خاورشناسان و زبان‌شناسان و محققان فولکلور، نمونه‌هایی از آن را ثبت و نشر کرده‌اند. در این مقاله، دو نقل یا حکایۀ شفاهی باعنوان «نقل دربارۀ شکارچی» و «نقل صیاد» که ازسوی نگارنده ضبط و ثبت شده، به خوانندگان معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ду њикояти шифоњї аз Яѓноб

نویسنده [English]

  • Таѓоймурод Ёрзода
چکیده [English]

 Яѓноб водии кўчаке дар миёни ду риштакўњи Њисор ва Туркистон аст. Сокинони ин минтаќа ба забони яѓнобї, ки шохае аз забони суѓдист, њарф мезананд. Фарњанги мардуми Яѓноб вижагињои худро дорад ва ховаршиносону забоншиносон ва муњаќќиќони фолклор намунањое аз онро сабт ва нашр кардаанд. Дар ин маќола ду наќл ё њикояти шифоњї бо унвони «Наќл дар бораи шикорчї»  ва «Наќли сайёд», ки аз сўи нигоранда забт ва сабт шуда, ба хонандагон муаррифї  шудааст.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Яѓноб
  • њикояти шифоњї
  • «Наќл дар бораи шикорчї»
  • «Наќли сайёд»