مقدمات سبکی شعر استاد لائق شیرعلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

نگارنده در این مختصر پس از تبیین مفهوم «سبک‌ شخصی» و مختصات سبکی شعر یک صدساله پیش تاجیک، به بررسی مختصات سبک‌شناختی شعر استاد لائق شیرعلی، تواناترین شاعر نیمه‌ی دوم سده‌ی بیست تاجیک، می‌پردازد. با توجه به اشعار شاعر معلوم می‌شود که استاد لائق شیرعلی از جمله‌ی شاعرانی محسوب می‌شود که دارای سبک شخصی یا فردی می‌باشند. اما مختصات سبک فردی استاد لائق شیرعلی به چه قرار است؟ در بخش اصلی این مقاله به این پرسش پاسخ ارائه شده‌است.
طبق معمول، مختصات سبکی را از سه نگاه: زبانی، فکری و ادبی مورد بررسی قرار می‌دهند، اما ما در بررسی خویش به شاخصه‌های سبکی شعر استاد لائق شیرعلی اساساً از نگاه زبانی و ادبی نزدیک می‌شویم، چون به نظر ما دو عامل مذکور در تعیین سبک شخصی شاعر بیش از دیگر عوامل مهمتر می‌باشند. بحث پیرامون مختصات فکری به طور مختصر صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Муќаддамоти сабкии шеъри устод Лоиќ Шералї

نویسنده [English]

  • Муќаддамоти сабкии шеъри устод Лоиќ Шералї
چکیده [English]

Муаллиф бо руљўи муќаддамотї ба мењварњои илми сабкшиносї, ба зикри се таърифи аслии он – сабки шахсї (фардї), сабки давра ва сабки адабї пардохта, баррасии мухтассоти сабкшинохтии шеъри Лоиќ Шералї – шоири шањири тољикро аз дидгоњи сабки шахсї мавзўи ин маќола ќарор додааст.