پیشرو مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکدة روزنامه‌نگاری دانشگاه ملّی تاجیکستان

چکیده

ایرانیان مهاجر در تاریخ مدنیت شوروی تاجیک، عموماً در تاریخ روزنامه‌نگاری تاجیکستان نقشی فراموش‌ناشدنی‌ دارند. یکی از شخصیت‌های معروفی که در پیدایش و شکل‌گیری مطبوعات شوروی تاجیک واقعاً سهم ارزنده‌ای داشت، قاسم طاهرزاده دیلمی است. وی در سال‌های 1921-1925م در دارالفنون کمونیستی محنتکشان شرق (شهر مسکو) درس خواند و سپس برای کار به تاجیکستان آمد. بین سال‌های 1926-1929م سردار ادارة معارف سیاسی تاجیکستان، در سال 1930م محرّر روزنامۀ تاجیکستان سرخ، و سال 1934م مدیر بخش مطبوعات کمیتة مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان شد. وی در سال‌های 1935-1937م مدیریت نشریات دولتی تاجیکستان را برعهده گرفت. دایره‌المعارف شوروی تاجیک دربارة حیات پرفاجعة این مرد در سال‌های 1937-1956م یعنی دربارة حدود بیست سال از زندگی این مرد به‌کلی خاموش است. حدود 20 سال آخر عمر قاسم دیلمی نیز در بخش خارجی رادیو تاجیکستان می‌گذرد و او یکی از سازمان‌دهندگان و رهبران آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Пешрави матбуот

نویسنده [English]

  • Иброњим Усмонов
چکیده [English]

Эрониёни муњољир дар таърихи маданияит Шўравии тољик, умуман дар таърихи рўзноманигории Тољикистон наќше фаромўшношуданӣ доранд. Яке аз шахсиятњои маъруфе, ки дар пайдоиш ва шаклгирии матбуоти Шўравии тољик воќеан сањми арзандае дошт, Қосим Тоњирзода Дайламї аст. Вай дар солњои 1921-1925 мелодӣ дар Дорулфунуни коммунистии мењнаткашони шарќ (шањр Москва) дарс хонд ва сипас барои кор ба Тољикистон омад. Байни солњои 1926-1929 мелодӣ сардори идораи маорифи сиёсии Тољикистон, дар соли 1930 мелодӣ муњаррири рўзномаи “Тољикистони сурх” ва соли 1934 мелодӣ мудири бахши матбуоти Кумитаи марказии њизби коммунисти Тољикистон шуд. Вай дар солњои 1935-1937 мелодӣ мудирияти Нашриёти давлатии Тољикистонро бар уњда гирифт. Доират-ул-маъорифи Шўравии тољик дар бораи њаёти пурфољиаи ин мард дар солњои 1937-1956 мелодӣ, яъне дар бораи њудуди бист сол аз зиндагии ин мард ба куллї хомўш аст. Њудуди 20 соли охири умр Қосим Дайламӣ низ дар бахши хориљии радиои Тољикистон мегузарад ва ў яке аз созмондињандагон ва рањбарони он будааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Қосим Тоњирзода Дайламї
  • Тољикистон
  • матбуот