راهنمای نویسندگان

روش تهیة مقاله

1. متن مقاله و فهرست منابع در هر صفحه تعداد 26 سطر و طول هر سطر 12 سانتی‌متر و فاصلة سطرها single تایپ شود.

2. مقالات از 20 صفحة تایپ‌شده (با رعایت بند 1) تجاوز نکند. همچنین مقالات باید با استفاده از برنامــة word 2003/2010 با قلم 14 B Nazanin تنظیم و تایپ شوند.

3. درج عنوان‎ها و سمت‏‎های نویسندگان محترم در مراحل مختلف صرفاً به همان صورت ثبت‌نام اولیه در سامانه لحاظ خواهد شد؛ بنابراین، در ثبت ترتیب اسامی و سمت آن‌ها نهایت دقت را لحاظ فرمایید.

ساختار مقاله

ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده (300 کلمه)، واژه‏ های کلیدی (3 تا 7 کلمه)، مقدمه، بحث، نتیجه‏‎گیری، یادداشت‏‎ها و فهرست منابع (تعداد کلمات کل مقاله از 4000 تا 6500 کلمه باشد):

1. عنوان: عنوان مقاله کوتاه، دقیق و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

2. نام نویسنده یا نویسندگان: در زیر عنوان مقاله سمت چپ به این ترتیب نوشته شود: نام و نام‌ خانوادگی، مرتبة علمی، نام دانشگاه یا مؤسسة محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار. درج نشانی پست الکترونیک نویسندۀ مسئول مقاله و دانشگاه یا مؤسسۀ مربوط در پانویس الزامی است و نویسندة مسئول موظف است به مکاتباتی که از دفتر نشریه انجام می‌شود، در اسرع وقت پاسخ دهد.

3. چکیده: شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت تحقیق، روش کار و یافته­‎های پژوهشی است؛ به تعبیری دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته­‎ایم، چگونه گفته­‎ایم و چه یافته­‎ایم و بیش از سیصد کلمه نباشد. ارسال چکیدة انگلیسی و سیریلیک در صفحه‌ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبة علمی آنان الزامی است.

4. واژه­ های کلیدی: اساسی­‎ترین واژه‏‎هایی که مقاله حول محور آن‌ها بحث می­‎کند و مورد تأکید مقاله است، واژه‏‎های کلیدی است و معمولاً 3 تا 7 واژه دارد.

5. مقدمه: مقدمه زمینۀ آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به  بحث اصلی است؛ بنابراین، نویسنده در مقدمه موضوع را از کل به جزء بیان می‏‎کند تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است بیان هدف‏‎های پژوهشی در مقدمة مقاله مورد نظر قرار گیرد. عنوان مقدمه با شماره‏‎گذاری (بدین صورت: 1. مقدمه) آورده شود و در ادامة مقدمه، عنوان‏ های 1-1. بیان مسئله، 1-2.  پیشینة تحقیق، 1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق، همراه با توضیحات مربوط آورده شود.

6. بحث: شامل تحلیل، تفسیر، استدلال‏‎ها و نتایج تحقیق است. عنوان بحث با شمارۀ 2 مشخص می‌شود و عنوان‏‎های فرعی آن به‌صورت 2-1، 2-2، 2-3 و... تنظیم می‌شود.

7. نتیجه‏: شامل ذکر فشردۀ یافته‏‎هاست که با شمارۀ 3 مشخص می‌شود.

8. پی‌نوشت‌ها: شامل پیوست‏‎ها، ضمائم، پی‌نوشت‌ها و به‏ طور کلی مطالبی است که جزو اصل مقاله نیست؛ اما در تبیین موضوع نوشته ضروری و مناسب به‌نظر می‏ رسد. شمارة مربوط به پی‌نوشت‌ها درون متن با عدد توک مشخص می‌شود و به‌صورت مسلسل می‌آید (نمونه: روابط فرهنگی بین ایرانیان و سایر تمدن‌ها1...).

9. فهرست منابع: منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام ‌خانوادگی نویسنده/ گان به شرح زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). نام کتاب (حروف مورب و سیاه با شمارة قلم 12). نام مترجم. نام مصحح. شمارة جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

مقالة منتشرشده در نشریه: نام‌ خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (حروف مورب و سیاه با شمارة قلم 11). دوره و شمارة نشریه. شمارة صفحة آغاز و پایان مقاله.

مقالة ترجمه‌شده در نشریه: نام‌ خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام‌ خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورب و سیاه با شماره قلم 12). دوره و شمارة نشریه. شمارة صفحة آغاز و پایان مقاله. 

پایگاه‌‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریة الکترونیکی (حروف مورب و سیاه با شماره قلم 12). دوره. تاریخ مراجعه به سایت. نشانی دقیق پایگاه اینترنتی.

یادآوری نکات مهم:

1. رسم‏ الخط مورد قبول نشریه و اصول نگارش مقاله‏‎ها براساس آخرین شیوه‏‎نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی: http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx است.

2. ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارة جلد/ شمارة صفحه) نوشته شود: (غزالی، 1361: 1/ 50). منابع انگلیسی به همان شکل انگلیسی در متن درج شود. ضرورت دارد نویسندگان محترم ارجاعات را به‌شکل دقیق و کامل در متن ذکر کنند. ذکر نشانی منبع در متن به‌ترتیبی که گفته شد، برای تمام موارد نقل‌شده، چه نقل‌قول مستقیم و چه غیرمستقیم، ضروری است. همچنین مشخصات کامل همة منابع ارجاع‌داده‌شده باید در فهرست منابع آورده شود. 

3. معادل انگلیسی واژه‏‎ها و اصطلاحات نامأنوس برای بار اول که در متن می‌آید، در پی‌نوشت‌ درج شود. 

4. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (یک سانتی‌متر) از طرف راست و با قلم شمارة 12 تنظیم شود.

5. نام کتاب‌ها داخل متن به‌صورت مورب باشد و نام مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه داخل گیومه قرار گیرد.

6. جدول‏ ها، نمودارها و عکس‏‎ها در انتهای متن بعد از نتیجه‏‎گیری و قبل از پی‌نوشت‌ها و منابع قرار گیرد و تمام آن‌ها حاوی عنوان و شماره باشد. ارسال جدول‌ها در فرمت word ضروری است.

7. مقاله صرفاً از طریق  ثبت‏ نام در سامانة نشریه ارسال شود. بدیهی است مقالاتی که به هر شکل دیگر دریافت شوند، از فرایند داوری کنار گذاشته خواهند شد.

8. چنانچه مقاله­‎ای فاقد هر یک از موارد پیش‌گفته باشد، از دستور کار خارج می‌شود.

9. حق چاپ هرمقاله پس ­از پذیرش ­محفوظ ­است­ و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهد می‌شوند تا زمان مشخص شدن وضعیت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.

10. نشریه در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.

11. آرای مندرج در نشریه مبیّن نظر مسئولان و ناشر نیست.

 

Роњнамои тадвини маќола

 Муќаддима: сарнавишти Осиёи Марказї дар замоне ба дарознои таърихи зиндагии аќвоми ориёї дар он бо забону адаби форсї пайванд хўрдааст. Дар ин давраи тўлонӣ садњо адиб, шоир, муаррих, файласуф ва донишманд аз домони ин хок парвариш ёфта ва зинат‏бахши тамаддуни љањон шудаанд. Масъулони дуфаслномаи илмӣ-пажўњишии «Рўдакї»бо назардошти ин пайванди жарф ва бо истифода аз њайати тањририяи муташаккил аз устодони донишгоњ‏њои Эрон, Афѓонистон ва панљ кишвари Осиёи Марказї ќасд доранд мероси њазору дусадсолаи забон ва адаби форсї ва таъсири он бар забон‏њо ва фарњанг‏њои ўзбакї, ќирғизї, туркманї ва ќазоќии Осиёи Марказї аз садаи сеюми ќамарї то кунунро ба мухотабони алоќа‏манди он шиносонда, бо ин шева пайвандњои мардумони гуно‏гун‏нажод ва чандгун‏забони ин минтаќаро бо якдигар ва бо дигар мардумони љањон мустањкам‏тар намоянд. Аз ин љињат ин нашрия метавонад расонаи муътабар ва пештоз дар Мовароуннањрпажӯњӣ дар Эрон ва љањон бошад ва бо рўйкарди илмии худ гоме њарчанд кўчак дар роњи бозхони мероси муштараки ин њавзаи тамаддунӣ бардорад.

 Хатти машйи нашрия:

Њар гуна маќолае, ки дар заминаи забон ва адабиёти форсї ва иртиботи он бо забон‏њои бумӣ дар Осиёи Марказї навишта шавад ва аз арзиши илмии лозим бархурдор бошад, барои баррасї ва эњтимолан чоп дар маљалла пазируфта хоњад шуд. Њайати тањририя дар рад ё ќабул ва низ њак ва ислоњи маќолот озод аст.

 Баррасии  маќолот:

Ҳайати тањририя нахуст маќолоти дарёфтшударо баррасӣ хоњад кард ва дар сурате, ки муносиб ташхис дод ва дар чорчӯби тахассусии мавзўъи нашрия ќарор гирифт, пас аз њазфи номи нависандагон барои арзёбӣ ба ду нафар аз довароне, ки соњиб‏назар бошанд, ирсол хоњад кард.

 Равиши тањияи маќола:

 1. Матни  маќола ва фењристи манобеъ дар њар сафња теъдоди 26 сатр ва тўли њар сатр 12 сантиметр ва фосилаи сатрњо single  чоп шавад.
 2. Маќолот аз 20 сафњаи чопшуда (бо риояти банди 1), таљовуз накунад. Њамчунин маќолот бояд бо истифода аз барномаи   Word 2003/2010 бо ќалами  B Nazanin 13 танзим ва чоп шаванд.
 3. Дарљи унвон‏њо ва масъулияти нависандагони муњтарам дар мароњили мухталиф сирфан ба њамон сурати сабти номи аввалия дар сомона дар назар гирифта хоњад шуд. Бинобар ин дар сабти тартиби асомї ва масъулияти онњо диққат шавад.

Сохтори маќола:

Сохтори маќола бояд бар ин асос танзим шавад: унвони маќола, номи нависанда ё нависандагон, чакида (300), вожа‏њои калидӣ (3 то 7 калима), муќаддима, бањс, натиља‏гирї, ёддошт‏њо ва фењристи манобеъ (теъдоди калимоти кулли маќола аз 4000 то 6500 калима бошад):

 1. Унвон: унвони мақолаи кӯтоҳ, даќиќ ва дарбардорандаи баёни равшане аз мавзӯъи маќола бошад.
 2. Номи нависанда ё нависандагон: дар зери унвони мақола самти чап ба ин тартиб навишта шавад: ному насаб, мартабаи илмӣ, номи донишгоҳ ё муассисаи маҳалли иштиғол, нишонӣ, телефон ва дурнигор. Дарҷи нишонии роённомаи нависандаи масъули мақола ва донишгоҳ ва муасссисаи марбут дар понавишт илзомї аст ва нависандаи масъул муваззаф аст ба мукотиботе, ки аз дафтари нашрия анҷом шавад дар асраи вақт посух диҳад.
 3. Чакида: шомили муаррифии мавзўъ, зарурат ва ањаммияти тањќиќ, равиши кор ва ёфта­њои пажўњишӣ аст ё ба таъбири дигар дар чакида бояд баён шавад, ки чї гуфтаем, чӣ гуна гуфтаем ва чї ёфтаем ва беш аз 300 калима набошад. Ирсоли чакидаи англисӣ ва кириликӣ дар саҳифаи ҷудогона, шомили унвони мақола, номи нависанда/нависандагон, муассиса/муассисоти матбуъ ва рутбаи илмии онон илзомї аст.
 4.   Вожа­њои калидї: асоси­тарин вожа‏њое, ки маќола њавли мењвари онњо бањс ме­кунад ва мавриди таъкиди маќола аст, вожа‏њои калидї аст ва маъмулан 3 то 7 вожа  дорад.
 5. Муќаддима: муќаддима, заминаи омода шудани зењни мухотаб барои вуруд ба  бањси аслї аст. Бинобар ин нависанда дар муќаддима мавзўъро аз кулл ба љузъ баён ме‏кунад, то фазои равшане аз матни бањс барои хонанда њосил шавад. Њамчунин зарурист баёни њадаф‏њои пажўњишӣ дар муќаддимаи маќолаи мадди назар ќарор гирад. Унвони муќаддима бо шумора‏гузорӣ (бад-ин сурат: 1-муќаддима) оварда шавад ва дар идомаи муќаддима унвон‏њои 1-1- баёни масъала, 1-2- пешинаи тањќиќ 1-3- зарурат ва ањаммияти тањќиќ, њамроњ бо тавзењоти марбут оварда шавад.
 6. Бањс: шомили тањлил, тафсир, истидлол‏њо ва натоиљи тањќиќ аст. Бањс бо шумораи 2 мушаххас шуда ва унвон‏њои фаръии бањс ба сурати 2-1, 2-2, 2-3 ... танзим шавад.
 7. Натиља: шомили зикри фишурдаи ёфта‏њост, ки бо шумораи 3 мушаххас ме‏шавад.
 8. Ёддоштњо: шомили пайваст‏њо, замимаҳо, пай‏навишт‏њо ва ба‏ таври куллї матолибест, ки љузъу асли маќола нест, аммо дар табйини мавзӯъи навишта зарурї ва муносиб ба назар ме‏расад. Шумораи марбут ба пайнавиштҳои даруни матн бо адади поварақӣ мушаххас мешавад ва ба сурати мусалсал меояд, (намуна: равобити фарҳангӣ байни эрониён ва соири тамаддунҳо...).
 9. Фењристи манобеъ: манобеъи мавриди истифода дар матн, дар поёни  мақола ва бар асоси тартиби алифбоӣ насаби нависанда (нависандагон) ба шарҳи зер оварда шавад:

 - Китоб: насаб, номи нависанда (соли нашр), номи китоб (ҳуруфи каҷ ва сиёҳ бо шумораи қаламї 11). Номи мутарљим, мусањњењ, ҷилд, навбати чоп, мањалли нашр, ношир.

 - Мақолаи мунташиршуда дар нашрия: насаб ва номи нависанда (соли нашр). »Унвони маќола«. Номи нашрия (ҳуруфи каҷ ва сиёҳ бо шумораи қаламї 11). Давра ва шумораи нашрия. Шумораи сафањот.

- Мақолаи тарҷумашуда дар нашрия: насаб ва номи нависанда (соли нашр). »Унвони маќола«, насаб ва номи мутарҷим. Номи нашрия (ҳарфҳои муварраб ва сиёҳ бо шумораи қаламї 11). Давра ва шумораи нашрия. Шумораи сафаҳот.

- Пойгоҳҳои интернетӣ: насаб ва номи нависанда (соли интишори мақола). »Унвони маќола«. Номи нашрияи электроникӣ (ҳарфҳои муварраб ва сиёҳ бо шумораи қаламї 11). Давра. Таърихи муроҷиат ба сомона. Нишонии дақиқи пойгоҳи интернетӣ.

Ёдоварињои  нукоти муњим:

 1. Расм‏улхатти мавриди ќабули нашрия ва усули нигориши маќола‏њо бар асоси охирин шева‏номаи Фарњангистони забон ва адаби форсӣ ба нишонии: http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx  аст.
 2. Ирҷоот дар матни мақола, байни қавс (насаб, сол: шумораи ҷилд/ шумораи саҳифа) навишта шавад. Манобеи лотин ба ҳамон шакли лотин дар матн дарҷ шавад. Зарурат дорад нависандагон ирҷоотро башакли дақиқ ва мутобиқи ончи дар сатрҳои пешин гуфта шуд, зикр кунанд. Дарҷи нишонии манбаъ дар матн барои тамоми мавридҳои нақлшуда, чи нақли қавли мустақим ва чи ғайри мустақим, зарурӣ аст. Ҳамчунин мушаххасоти комили ҳамаи манобеи ирҷоъдодашуда бояд дар феҳристи манбеъ оварда шавад.
 3. Муодили лотини вожаҳо ва истилоҳоти номаънус барои барои бори аввал, ки дар матн меояд дар пайнавишт дарҷ шавад.
 4. Нақли қавлҳои мустақим беш аз чил вожа ба сурати ҷудо аз матн бо сархатти (1,5 сонтиметр) аз тарафи рост ва бо қалами шумораи 12 танзим шавад.
 5. Номи китобҳои дохили мант ба сурати сиёҳ ва муварраб (қалами шумораи 12) ва номи мақолот, шеърҳо ва достонҳои кутоҳ дохили нохунак қарор гирад.
 6. Ҷадвалҳо, намудорҳо ва аксҳо дар интиҳои матн баъд аз натиҷагирӣ ва қабл аз ёддоштҳо ва манобеъ қарор гирад ва тамоми онҳо ҳовии унвон ва шумора бошад. Ирсоли ҷадвалҳо дар формати word зарурӣ аст.
 7. Мақола сирфан аз тариқи сабти ном дар сомонаи нашрия ирсол шавад. Чунончи мақолаҳое, ки ба ҳар шакли дигар дарёфт шаванд, аз фароянди доварӣ канор гузошта хоҳад шуд.
 8. Чунончи маќолае фоќиди њар як аз мавориди боло бошад, аз дастури кор хориљ ме­шавад.
 9. Ҳаќќи чопи њар маќола, пас ­аз пазириш ­мањфуз ­аст­ ва нависандагон дар ибтидои ирсоли маќола мутаањњид мешванд, то мушаххас шудани вазъияти маќола онро ба љойи дигар нафиристанд. Чунончи ин мавзўъ риоят нашавад, њайати тањририя дар иттихози тасмими ниҳої мухтор аст.
 10. Нашрия дар ислоњи маќолоте, ки ниёз ба вироиш дошта бошанд, озод аст.
 11. Орои мундариљ дар нашрия мубаййини назари масъулон ва    ношир нест.