اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریات باید درصدد انتشار مقالات علمی- پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه باشند.

نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر) باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را پذیرفته و در آن به توافق رسیده باشند.

منشور اخلاقی در COPE، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریات است.

تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی باید توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

 

تصمیم‌گیری منصفانه دربارة مقالات

تصمیم‌گیری دربارة مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و فلسفة سیاسی نویسندگان انجام شود.

 

 محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمام افرادی که به آن دسترسی دارند، مانند سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار باید کاملاً محرمانه باشد و در هر زمانی از آن محافظت شود.

 

رعایت منافع اشخاص

امکان استفاده از نتایج تحقیقات دیگران باید با ارجاع‌دهی و اجازة کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

 

 وظایف داوران

1. کمک به تصمیم‌گیری تحریریه: داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه یاری‌ رسانند و از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسندة محترم، به بهبود و ارتقای کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.

2. سرعت عمل: داوران انتخاب‌شده باید بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را از نتیجة آن آگاه کنند که شامل عدم داوری مقاله به‌دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزة کار داور، کمبود وقت و... است؛ داوری همراه با تأخیر به‌دلیل مشغلة زیاد، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است.

3. محرمانه بودن اطلاعات: تمام اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و داور در حفظ آن بکوشد.

4. داوری با ارائة مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف: داوری مقالات باید براساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به‌روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود. داور از اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

5. توجه به منابع استفاده‌شده در مقاله: توجه به منابع استفاده‌شده در مقاله و بررسی آن‌ها از دیگر وظایف داوران است. تمام تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است، باید دارای ارجاع دقیق باشند و ضروری است مشخصات کامل آن‌ها در فهرست منابع بیاید.

6. عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی: داوران مقالاتی را که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت‌های خاصی به‌وسیله آن حاصل می‌شود یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود، نباید برای داوری قبول کنند.

 

 وظایف نویسندگان

1. ارائة مقالات علمی و استاندارد: نویسندگان مقالات را به‌صورت علمی و منسجم، و مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به‌کاررفته در مقاله با دقت انجام گیرد و داده‌ها به‌صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.

2. عرضة داده‌های خام درصورت نیاز: از نویسنده خواسته شود درصورت نیاز، داده‌های خام، مصاحبه‌ها و پرسش‌نامه‌ها و سایر ابزار به‌کاررفته در تحقیق را معرفی کنند. دسترسی عمومی به این اطلاعات (سازگار با بیانیه ALPSP –STM) به بهبود کار مقالات کمک می‌کند.

 3. اصالت مقاله: مقاله باید حاصل کار خود نویسنده باشد و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد باید با ذکر منبع انجام شود.

4. عدم انتشار هم‌زمان مقاله یا مقالة پذیرش و چاپ‌شده: ارائة هم‌زمان یک مقاله به چند نشریه یا مقالات منتشرشده یا پذیرش‌شده به سایر نشریات خلاف قوانین است.

5. تنظیم فهرست منابع: مشخصات کامل تمام منابع استفاده‌شده در مقاله، شامل کتاب‌ها، نشریات، پایگاه‌های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در فهرست منابع ضروری است.

 

 ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله، و دقت در نبود اسامی غیرمرتبط

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده‌ای دارد و سایر نویسندگان نیز به‌عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند. نویسندة اصلی مقاله باید از وجود نام و اطلاعات تمام نویسندگان و نبود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین، تمام نویسندگان مقاله را مطالعه کرده و دربارة ارائة آن به توافق رسیده باشند.

 

اطلاع‌رسانی دربارة وجود خطرهای احتمالی برای انسان‌ها یا سایر موجودات زنده

هرگونه خطرهایی که به‌واسطة تحقیق هر نویسنده متوجه انسان‌ها یا سایر موجود می‌شود، باید به‌وضوح در مقاله ذکر شده باشد.

 

ذکر پشتیبان‌های مالی

نویسندگان باید تمام پشتیبان‌های مالی مقالة خود را نیز معرفی نمایند.

 

اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقالة خود شود، نشریه را از آن آگاه کند و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و مقاله را بازپس گیرد.

Journals should look for publishing and issuing scientific-researching (periodical) problem-based and innovative researches.

The author and people who are concerned in the journal (editor in chief, writing board members, director, editor, and publisher) should accept the regulations and the code of ethics and agree on it.

The code of ethics on COPE can be a suitable guideline for authors and people concerned.

 

Decision making about publishing and issuing

The rules about issuing rights and adaptation from other printed writings should be obeyed by the journal and person's right should be reserved while publishing.

 

Fair decision making about articles

Decision making about articles at each level should be regardless of race, gender, gender inclination, religious, ethnic and citizenship beliefs, and political philosophy of the authors.

 

Confidentiality of information

The private information of the authors should be considered confidential for all those who have access to it like editor in chief, writing board members, internal and executive director and other concerned people (except from the writer itself) like the jury, adviser, editor and trustee publisher and should be protected every time.

 

Observing personal benefits

If the author uses other's research findings, this should be referenced clearly in the article and needs written and explicit permission from that author.

 

The jury's duties

1. To help the writing board decisions: the jury should help the editor of the journal to qualify the articles from content and scientific point of view, also leads to improvement of content and quality of the articles by connecting the writing board and the author.

2. Rapidity: the selected jury should rapidly inform the editor about the result, and notice the editor if they cannot judge the article because the article is not in their field of judgement, or because of lack of time, or at least the judge should inform that the revision would be delayed because of busy time or not having access to the appropriate facilities.

3. Confidentiality of the information: all information in the article should be considered confidential for the judge and s/he should try to keep them secret.

4. Documented judgement and through reasonable and scientific argumentations: judging the articles should be based on scientific documentations and enough argumentations should be expressed clearly and explicitly, and presented to the journals and authors. The judge should withhold from biased, personal, racial, religious judgements.

5. Considering the references used in the article: Considering the references used in the article and surveying them is one of the authors duties. All researches, subjects and quotations used in the article should be referenced clearly and their complete information and details should be demonstrated in the table of references.

6. Not judging the articles if personal unlawful benefits exist: the judge should not accept the articles which special persons and company's prohibited benefit is supported due to its printing or if interpersonal unlawful relations are seen.

 

Author's duties

1. Presenting scientific and standard articles: the authors should present scientific and coherent articles according to journal's standards. The procedures used in the article should be done precisely and the data should be reported clearly. Other authors' right should be reserved in the article by complete referencing. The authors should not present critical, unethical, biased, personal, ethnic, religious subjects as well as counterfeit and incorrect information and other authors translations without referencing in the article.

2. Presenting unprocessed data if needed: the authors should present the unprocessed (raw) data, interviews and questionnaires used in the article if needed. Public access to these information (according to ALPSP-STM manifest) leads to improve quality of the articles.

3. Authenticity of the article: the article should be the product of the author itself, and presenting any finding from others should be referenced.

4. Not issuing an accepted or printed article simultaneously: presenting one article to several journals or an accepted or printed article to other journals is unlawful.

5. Arranging table of references: complete details of all used references in the article including books, journals, websites, and other researches should be presented.

 

Naming the responsible person and coworkers in the article and not presenting the names that are not related

The responsible for an article is a person who has the leading role in preparing, designing and executing and other author(s) is/are named as coworker(s). The first writer of the article should be assured of presenting the name and information of all authors. Also all the authors should precisely be aware of the detail of the article and agree on presenting.

 

Informing about probable dangers for people and other living beings

Any danger which may harm people or other living beings due to research process should be clarified in the article.

 

Naming sponsors

The authors should introduce all sponsors in the article.

 

Informing about critical errors in the article

If the author finds any critical mistake or warning error in the article, (s)he should inform the journal and should try to correct the errors or take back the article.

Усули ахлоқии интишори мақола

Нашриёт бояд дар садади интишори маќолоти илмӣ-пажўњишӣ, масъаламеҳвар ва навоварона бошанд.

Нависанда ва афроди фаъол дар нашрия (сардабири маљалла, аъзои њайати тањририя, мудири дохилї, виростор ва ношир) бояд ќавонин ва маншури ахлоќии нашрияро пазируфта ва дар он ба тавофуќ расида бошанд.

 Маншури ахлоќӣ дар COPE роњнамои нависандагон ва авомили фаъол дар нашриёт аст.

 

Тасмимгирињои нашр ва чоп

Ќавонини њаќќи таксир ва иќтибос аз соири осори адабї бояд тавассути нашрия риоят шуда ва њаќќи афрод дар њангоми интишор мањфуз бошад.

 

Тасмимгирии мунсифона дар бораи маќолот

Тасмимгирӣ дар бораи маќолот дар њар марњалае бидуни таваљљуњ ба нажод, љинсият, гароиши љинсї, боварњои мазњабї, ќавмї, шањрвандї ва фалсафаи сиёсии нависандагон анљом шавад.

 

Мањрамона будани иттилоот

Иттилооти шахсии нависандагони маќолот барои тамоми афроде, ки ба он дастрасӣ доранд, монанди сардабир, аъзои њайати тањририя, мудири дохилї ва иљроии нашрия ва соири авомили фаъол (ѓайр аз нависанда) монанди доварон, мушовирон, виростор ва ношир бояд комилан мањрамона бошад ва дар њар замоне аз он муњофизат шавад.

 

Риояти манофеъи ашхос

Имкони истифода аз натоиљи тањќиќоти дигарон бояд бо ирљоъдињї ва иљозати катбї ва сарењ аз нависанда анљом шавад.

 

Вазоифи доварон

 1. Кумак ба тасмимгирии тањририя: доварон дар баррасии кайфї, муњтавої ва илмии маќолот ба сардабири нашрия ёрӣ расонанд ва аз тариќи иртиботи аъзои тањририя бо нависандаи муњтарам ба бењбуд ва иртиќои кайфї ва муњтавоии маќолот кумак кунанд.

 2. Суръати амал: доварони интихобшуда бояд баъд аз баррасии аввалия билофосила сардабири нашрияро аз натиљаи он огоњ кунанд, ки шомили адами доварии маќола ба далели набудани мавзўъи маќола дар њавзаи кори довар, камбуди ваќт ва... аст. Доварии њамроњ бо таъхир ба далели машѓалаи зиёд адами дастрасӣ ба имконоти кофї ва... аст.

 3. Мањрамона будани иттилоот: тамоми иттилооти мављуд дар маќолот бояд барои довар мањрамона талаќќї шавад ва довар дар њифзи он бикӯшад.

 4. Доварӣ бо ироаи мустанадот ва истидлолњои илмї ва шаффоф: доварии маќолот бояд бар асоси мустанадоти илмї ва истидлоли кофї бошад, бо вузӯњ ва ба равшанӣ баён шавад ва ин мадорик ба нашриёт ва нависандагон ироа шавад. Довар аз эъломи назари салиќаӣ, шахсӣ, нажодї, мазњабї ва ѓайра дар доварии маќолот худдорӣ кунад.

 5. Таваљљуњ ба манобеъи истифодашуда дар маќола: таваљљуњ ба манобеъи истифодашуда дар маќола ва баррасии онњо аз дигар вазоифи доварон аст. Тамоми тањќиќот, мавзўъот ва наќли ќавлњое, ки дар маќола истифода шудааст, бояд дорои ирљоъи даќиќ бошанд ва зарурист мушаххасоти комили онњо дар фењристи манобеъ биёяд.

 6. Адами доварии маќолот бо маќосиди шахсӣ: доварон маќолотеро, ки манофеъи ашхос, муассисот ва ширкатњои хоссе ба василаи он њосил мешавад ё равобити шахсӣ дар он мушоњида мешавад, набояд барои доварӣ ќабул кунанд.

 

Вазоифи нависандагон

 1. Ироаи маќолоти илмї ва стандарт: нависандагон маќолотро ба сурати илмї ва мунсаљим ва мутобиќи стандарти нашриёт омода кунанд. Равиши бакоррафта дар маќола бо диќќат анљом гирад ва додањо ба сурати сањењ гузориш шавад. Аз тариќи ирљоъдињии комил њуќуќи соири ашхос дар маќола риоят шавад. Аз ибрози мавзўъоти њассос ва ѓайриахлоќї, салиќаӣ ва шахсӣ, нажодї ва мазњабї ва иттилооти љаълию ва нодуруст ва тарљума аз осори дигарон бидуни зикри унвон дар маќола худдорӣ шавад.

 2. Арзаи додањои хом дар сурати ниёз: аз нависанда хоста шавад, дар сурати ниёз додањои хом, мусоњибањо ва пурсишномањо ва соири абзори бакоррафта дар тањќиќро муаррифӣ кунанд. Дастрасии умумӣ ба ин иттилоот (созгор бо баёнияи ALPSP -STM) ба бењбуди кори маќолот кумак мекунад.

 3. Асолати маќола: маќола бояд њосили кори худи нависанда бошад ва њар гуна истифода аз тањќиќоти соири афрод бояд бо зикри манбаъ анљом шавад.

 4. Адами интишори њамзамони маќола ё маќолаи пазириш ва чопшуда: ироаи њамзамони як маќола ба чанд нашрия ё маќолоти мунташиршуда, ё пазиришшуда ба соири нашриёт хилофи ќавонин аст.

 5. Танзими фењристи манобеъ: мушаххасоти комили тамоми манобеъи истифодашуда дар маќола, шомили китобњо, нашриёт, пойгоњњои интернетї ва соири тањќиќоти ашхос дар фењристи манобеъ зарурї аст.

 

Зикри фарди масъул ва њамкорон дар маќола ва диќќат дар набуди асомии ѓайримуртабит

 Фарди масъули маќола касест, ки дар тањия, омодасозї, тарроњї ва иљрои маќола сањми умдае дорад ва соири нависандагон низ ба унвони њамкор дар маќола зикр мешаванд. Нависандаи аслии маќола бояд аз вуљуди ном ва иттилооти тамоми нависандагон ва набуди номи ѓайр аз нависандагони маќола итминон њосил кунад. Њамчунин, тамоми нависандагон маќоларо мутолиа карда ва дар бораи ироаи он ба тавофуќ расида бошанд.

 

Иттилоърасонӣ дарбораи вуљуди хатарњои эњтимолӣ барои инсонњо ё соири мављудоти зинда

 Њар гуна хатарњое, ки ба воситаи тањќиќи њар нависанда мутаваљљењи инсонњо ё соири мављудот мешавад, бояд ба вузўњ дар маќола зикр шуда бошад.

 

Зикри пуштибонњои молӣ

Нависандагон бояд тамоми пуштибонњои молии маќолаи худро низ муаррифӣ намоянд.

 

 Эъломи вуљуди хатоњои асосӣ дар маќолот

 Нависанда дар њар замоне, ки мутаваљљењи њар гуна хато ва бедиќқатӣ дар маќолаи худ шавад, нашрияро аз он огоњ кунад ва нисбат ба ислоњи он иќдом намояд ва маќоларо бозпас гирад.