شعرم سرنوشت من است

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد

چکیده

مهاجرت ایرانیان کمونیست به اتحاد شوروی در دو دوره به‌وقوع پیوست: دورۀ اول که از آن به‌‌ «موج اول» یاد می‌شود، مربوط به سال ۱۹۲۲م است که طی آن ابوالقاسم لاهوتی و ۱۵۰ نفر از همراهانش وارد خاک شوروی شدند؛ موج دوم مهاجرت بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که طی آن گروهی از ایرانیان کمونیست که برخی از آن‌ها اهل فرهنگ و ادب بودند، وارد خاک شوروی شدند. یکی از این مهاجران اهل ادب و فرهنگ شاعرۀ جوان، ژاله بدیع، است. ژاله در سال 1922م در شهر اصفهان به دنیا آمد و بعد از اتمام کالج در سفرهایی که به تهران داشت، با شاعرانی چون ملک‌الشعراء بهار، پروین اعتصامی، ایرج‌میرزا، عشقی و لاهوتی آشنا شد. او در سال ۱۹۴۴م به حرکت انقلابی ضدشاه پیوست و پس از شکست انقلاب به شوروی رفت. ژاله مدت سیزده سال در باکو زیست و در سال ۱۹۵۹م به مسکو آمد. او اگرچه پس از آمدن به شوروی به کارهای علمی نیز مشغول گردید، بیشتر شاعر بود و با اهل ادب تاجیک رابطه برقرار کرد و مجموعۀ اشعارش پی‌درپی در شهر دوشنبه به طبع می‌رسید و مورد استقبال مردم تاجیک قرار می‌گرفت. ژاله در نیمة دوم قرن بیستم تا زمان استقلال برای تاجیکان بعد از استاد لاهوتی پلی میان ادبیات معاصر تاجیکستان و ایران بود و همین وجهۀ شاعری او بود که سبب پیوستنش به ادبیات معاصر تاجیک شد و او را محبوب تاجیکان گردانید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Шеърам сарнавишти ман аст

نویسنده [English]

  • Масрур Абдуллоњ
چکیده [English]

 Муњољирати эрониёни коммунист ба Иттињоди шўравї дар ду давра ба вуќўъ пайваст: давраи аввал, ки аз он ба «мављи аввал»  ёд мешавад, марбут ба соли 1922 мелодӣ аст, ки тайи он Абулќосим Лоњутї ва 150 нафар аз њамроњонаш вориди хоки Шўравї шуданд. Мављи дувуми муњољират баъд аз љанги љањонии дувум иттифоќ афтод, ки тайи он гурўње аз эрониёни коммунист, ки бархе аз онњо ањли фарњангу адаб буданд, вориди хоки Шўравї шуданд. Яке аз ин муњољирони ањли адаб ва фарњанг шоираи љавон Жола Бадеъ аст. Жола дар соли 1922 мелодӣ дар шањри Исфањон ба дунё омад ва баъд аз итмоми коллељ дар сафарњое, ки ба Тењрон дошт, бо шоироне чун маликушшуаро Бањор, Парвини Эътисомї, Эраљ Мирзо, Ишќї ва Лоҳутӣ ошно шуд. Ў дар соли 1944 мелодӣ ба њаракати инќилобии зидди шоњ пайваст ва пас аз шикасти инќилоб ба Шўравї рафт. Жола муддати сездањ сол дар Боку зист ва дар соли 1959 мелодӣ ба Москва омад. Ў агарчи пас аз омадан ба Шўравї ба корњои илмӣ низ машѓул гардид, бештар шоир буд ва бо ањли адаби тољик робита барќарор кард ва маљмўаи ашъораш пай дар пай дар шањри Душанбе ба табъ мерасид ва мавриди истиќболи мардуми тољик ќарор мегирифт. Жола дар нимаи дувуми ќарни бистум то замони истиќлол барои тољикон баъд аз устод Лоҳутӣ пуле миёни адабиёти муосири Тољикистон ва Эрон буд ва њамин ваљњаи шоирии ў буд, ки сабаби пайвастанаш ба адабиёти муосири тољик шуд ва ўро мањбуби тољикон гардонид.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Жола Бадеъ
  • муњољират
  • Тољикистон