قیام مردمی در ابتدای سدۀ ۱۸ در حصار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم تاریخ

چکیده

خانیگری بخارا در عصر هفدهم و نیمۀ اول عصر هجدهم میلادی یکی از دوره‌های مشکل تقدیرساز را پشت‌سر می‌گذاشت. استثمار سنگین فئودالی، ظلم طاقت‌فرسا و جنگ‌های داخلی نارضایتی خلق را تقویت می‌کرد. بنابراین، در مناطق مختلف خانیگری بخارا آشوب و شورش‌های مردمی آغاز شد. شورش بسیار برجسته در این زمان قیام مردمی در سال ۱۷۰۳م در حصار بود که به‌سبب مخالفت‌های داخلی فئودال‌ها و تشدید ظلم آن‌ها نسبت به خلق به وقوع پیوست. در این مقاله که با هدف تبیین این قیام به نگارش درآمده، نگارنده جزئیات این شورش را بیان کرده و در پایان تصریح کرده است که پس از خارج کردن بخاری‌ها، حصار مدت بیش از پنجاه سال مستقل باقی ماند که بر اثر این استقلال، حاکمان آن به ملک‌های همسایه تاخت‌و‌تاز کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ќиёми мардумї дар ибтидои садаи 18 дар Њисор

نویسنده [English]

  • Абдулќањњор Саидов
چکیده [English]

Хонигарии Бухоро дар асри њабдањум ва нимаи аввали асри њаждањуми мелодї яке аз даврањои мушкили таќдирсозро пушти сар мегузошт. Истисмори сангини феодалї, зулми тоќатфарсо ва љангњои дохилї норизоятии халќро таќвият мекард. Бинобарин, дар манотиќи мухталифи хонигарии Бухоро ошўбу шўришњои мардумї оѓоз шуд. Шўриши бисёр барљаста дар ин замон ќиёми мардумї дар соли 1703м дар Њисор буд, ки ба сабаби мухолифатњои дохилии феодалњо ва ташдиди зулми онњо нисбат ба халќ ба вуќўъ пайваст. Дар ин маќола, ки бо њадафи табйини ин ќиём ба нигориш даромада, нигоранда љузъиёти ин шўришро баён карда ва дар поён тасрењ кардааст, ки пас аз хориљ кардани бухорињо Њисор муддати беш аз панљоњ сол мустаќил боќї монд, ки бар асари ин истиќлол њокимони он ба мулкњои њамсоя тохтутоз карданд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Бухоро
  • хонигарї
  • ќиёми мардумї
  • Њисор