فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

نصّ کتاب و سنت ثابت، ولی معنای آن متحرک است و همین امر به ما اجازه می‌دهد که در فهم کتاب و سنت دست به اجتهاد بزنیم. وقتی موضوع فرهنگ اسلامی مطرح می‌شود، منظور تمام میراث کتاب و سنت به‌عنوان دو نصّ مقدس و اجتهادات مجتهدان و عملکرد مسلمانان در همۀ عرصه‌های زندگی است. در چنین فضایی می‌توان از فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر حرف زد و به میراث دینی به‌جامانده پرداخت؛ زیرا هدف به پویش واداشتن فرهنگ اسلامی در دنیای متغیر است و لازم است به‌عنوان عامل فرهنگی کارآمدی ازجمله عناوین فرهنگی جهانی مطرح شود. ارزش فرهنگ اسلامی که کتاب و سنت آن را تعیین کرده، این است که فرهنگ اسلامی فرهنگ گفتمانی است و قرآن نیز کتاب گفت‌و‌گوست. روش قرآنی انسان‌ها را به گفت‌و‌گو با یکدیگر فرامی‌خواند؛ حال‌ آنکه مشکل انسان‌ها این است که هرکسی فقط با خودش گفت‌و‌گو می‌کند و سعی نمی‌کند خط فکری دیگران را درک کند. در دنیای متغیر امروز، فرهنگ اسلامی هنوز هم از فرصت‌های زیادی برای رو‌به‌رو شدن با فرهنگ‌های دیگر برخوردار است. خلاصۀ کلام اینکه، دنیا درحال تغییر است و عرصه‌های آن چه در مسائل علمی و چه شیوه‌های تربیتی و فناوری یا مسائل تشکیلاتی، ابزارهای معلوماتی و اطلاع‌رسانی و نظایر آن هیچ مشکلی با اسلام ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Фарњанги исломї дар дунёи мутаѓаййир

نویسنده [English]

  • Аллома Саййид Муњаммадњусайни Фазлуллоњ
چکیده [English]

Насси китоб ва суннати собит, вале маънои он мутањаррик аст ва њамин амр ба мо иљоза медињад, ки дар фањми китоб ва суннат даст ба иљтињод бизанем. Ваќте мавзўъи фарњанги исломї матрањ мешавад, манзур тамоми мероси китоб ва суннат ба унвони ду насси муќаддас ва иљтињодоти муљтањидон ва амалкарди мусулмонон дар њамаи арсањои зиндагист. Дар чунин фазое метавон аз фарњанги исломї дар дунёи мутаѓаййир њарф зад ва ба мероси динии баљомонда пардохт, зеро њадафи ба пўиш водоштани фарњанги исломї дар дунёи мутаѓаййир аст ва лозим аст ба унвони омили фарњангии коромаде аз љумла ановини фарњанги љањонї матрањ шавад. Арзиши фарњанги исломї, ки китоб ва суннат онро таъйин карда, ин аст, ки фарњанги исломї фарњанги гуфтумонист ва Ќуръон низ китоби гуфтугўст. Равиши ќуръонї инсонњоро ба гуфтугў бо якдигар фаро мехонад. Њол он ки мушкили инсонњо ин аст, ки њар касе фаќат бо худаш гуфтугў мекунад ва саъй намекунад хатти фикри дигаронро дарк кунад. Дар дунёи мутаѓаййири имрўз фарњанги исломї њанўз њам аз фурсатњои зиёде барои рўбарў шудан бо фарњангњои дигар бархурдор аст. Халосаи калом ин ки дунё дар њоли таѓйир аст ва арсањои он чи дар масоили илмї ва чи шевањои тарбиятї ва фанноварї ё масоили ташкилотї, абзорњои маълумотї ва иттилоърсонї ва назоири он њељ мушкиле бо ислом надорад.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • фарњанги исломї
  • китоб ва суннат
  • дунёи мутаѓаййир