کتاب‌شناسی ایران در تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

میراث مکتوب معیاری مناسب برای تعیین سطح رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی و اساساً پیشرفت هر جامعه است. کتاب‌شناسی نیز نشان‌دهندۀ ماهیت اجتماعی کتاب در جامعه، میزان مطالعه و گرایش‌های مطالعاتی و به ‌طور ‌کلی ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی جامعه است. این مقاله به‌دنبال آن است که در زمینۀ کتاب‌شناسی ایران در تاجیکستان مطالبی بیان دهد. در تاجیکستان تا قبل از استقلال به مسائل ایران و به ‌طور کلی ایران‌شناسی زیاد توجه نمی‌شد؛ اما در طی نوزده سال استقلال این کشور در زمینۀ ایران‌شناسی آثار زیادی به طبع رسیده‌اند. در سال‌های اول استقلال، مقاله‌ها و گزارش‌های علمی بیشتر جنبۀ معرفی داشت؛ اما بعدها شکل فنی‌تر و تخصصی‌تر به خود گرفت. هم‌ اکنون نیز دایرۀ پژوهش در این زمینه روز‌به‌روز درحال گسترش است. در این مقاله ابتدا برخی آثار کتاب‌شناسی که در زمان شوروی درخصوص ایران به زبان روسی منتشر شده بود، معرفی شده و در ادامه مهم‌ترین نشریه‌های ایران‌شناسی در تاجیکستان ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Китобшиносии Эрон дар Тољикистон

نویسنده [English]

  • Абдуррауф Наврасов
چکیده [English]

Мероси мактуб меъёри муносиб барои таъйини сатњи рушди иќтисодї, илмї ва фарњангї ва асосан пешрафти њар љомеа аст. Китобшиносї низ нишондињандаи моњияти иљтимоии китоб дар љомеа, мизони мутолиа ва гароишњои мутолиотї ва ба таври куллї зарфиятњои фарњангї ва маънавии љомеа аст. Ин маќола ба дунболи он аст, ки дар заминаи китобшиносии Эрон дар Тољикистон матолибе баён дињад. Дар Тољикистон то ќабл аз истиќлол ба масоили Эрон ва ба таври куллї эроншиносии зиёд таваљљуњ намешуд. Аммо дар тайи нуздањ соли истиќлоли ин кишвар дар заминаи эроншиносї осори зиёде ба табъ расидаанд. Дар солњои аввали истиќлол маќолањо ва гузоришњои илмї бештар љанбаи муаррифї дошт. Аммо баъдњо шакли фаннитар ва тахассуситар ба худ гирифт. Њамакнун низ доираи пажўњиш дар ин замина рўз ба рўз дар њоли густариш аст. Дар ин маќола ибтидо бархе осори китобшиносї, ки дар замони Шўравї дар хусуси Эрон ба забон русї мунташир шуда буд, муаррифї шуда ва дар идома муњимтарин нашрияњои эроншиносї дар Тољикистон зикр шудааст.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Тољикистон
  • эроншиносї
  • китобшиносии Эрон