دوره و شماره: دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 1-224 
دو بیت از آثار رودکی

صفحه 65-68

سیدنورالدین شهاب‌الدین‌اف


لایق و رودکی

صفحه 101-110

تاجی‌بای کیلدی‌یاراف


پژوهش پیرامون یک شعر رودکی

صفحه 119-122

مصباح‌الدین محمود‌زاده


آثار رودکی

صفحه 159-180

میرزا ملااحمد


رودکی و خیام

صفحه 215-224

محمدجعفر یاحقی