نظری تازه در تصحیح اشعار استاد رودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

اولین کسی که راه انتقاد علمی شعرهای رودکی را وضع کرده و با نشان دادن گوناگونی نسخه‌ها و شکل نوشتاری مختلف کلمه‌ها و عبارت‌ها این اشعار را ثبت کرده، سعید نفیسی است. متن تهیه‌شده ازسوی این دانشمند ایرانی باآنکه دارای ارزش علمی است، به درجۀ بلند اصول متن‌شناسی و طلبات آن ترتیب نیافته است. مسئلۀ تصحیح متن آثار رودکی و تهیه و تنظیم متن علمی- انتقادی که از طلبات روز است، نگارندۀ مقاله را واداشت با همکاری پروفسور رسول هادی‌زاده متن جدید علمی- انتقادی اشعار بازمانده از رودکی را تهیه کند. برای این کار متن سعید نفیسی با نام آثار رودکی، و متن علمی- انتقادی محقق روس، ل.ا. براگینسکایا با نام اشعار اساس کار قرار گرفت. تصحیح برخی ابیات رودکی که ازسوی شماری از استادان به‌تازگی بازیافت شده است، نیز مدنظر قرار گرفت. در این مقاله ضرورت تهیۀ متن علمی- انتقادی آثار بازماندۀ رودکی ضمن تشریح ضبط‌های نادرست شماری از ابیات بیان شده است. موضوعات دیگری که در متن علمی- انتقادی جدید موردتوجه قرار گرفته، شرح نسخه‌بدل‌ها و واریرانت‌های یک لغت یا عبارت در پاورقی، ضبط غلط‌های نسخه‌های مختلف در قسمت توضیحات، شرح و تفسیر لغت‌ها در لغت‌نامه، و ثبت صورت صحیح اشعار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Назаре тоза дар тасњењи ашъори устод Рўдакї

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadi Khorasani
چکیده [English]

Аввалин касе, ки роњи интиќоди илмии шеърњои Рўдакиро вазъ карда ва бо нишон додани гуногунии нусхањо ва шакли навиштори мухталифи калимањо ва иборатњои ин ашъорро сабт карда, Саид Нафисї аст. Матни тањияшуда аз сўи ин донишманди эронї бо он ки дорои арзиши илмист, ба дараљаи баланди усули матншиносї ва талаботи он тартиб наёфтааст. Масъалаи тасњењи матни осори Рўдакї ва тањияву танзими матни илмї-интиќодї, ки аз талаботи рўз аст, нигорандаи маќоларо водошт, бо њамкори профессор Расул Њодизода матни љадиди илмї-интиќодии ашъори бозмонда аз Рўдакиро тањия кунад. Барои ин кор матни Саид Нафисї бо номи «Осори Рўдакї» ва матни илми-интиќодии муњаќќиќи рус Л. А. Барагинская бо номи «Ашъор» асоси кор ќарор гирифт. Тасњењи бархе абёти Рўдакї, ки аз сўи шуморе аз устодон ба тозагї бозёфт шудааст, низ мадди назар ќарор гирифт. Дар ин маќола зарурати тињияи матни илмї-интиќодии осори бозмондаи Рўдакї зимни ташрењи забтњои нодурусти шуморе аз абёт баён шудааст. Мавзўъоти дигаре, ки дар матни илмӣ-интиќодии љадид мавриди таваљљуњ ќарор гирифта, шарњи нусхабадалњо ва варирантњои як луѓат ё иборат дар поварќї, забти ѓалатњои нусхањои мухталиф дар ќисмати тавзењот, шарњу тафсири луѓатњо дар луѓатнома ва сабти сурати сањењи ашъор аст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ашъори Рўдакї
  • тасњењи илмї-интиќодї
  • Саид Нафисї
  • Л.А. Барагинская
  • пажўњиш перомуни як шеъри Рўдакї