از رودکی تا «روز رودکی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

این مقاله که به‌مناسبت چهارمین سال تجلیل «روز رودکی» به نگارش درآمده است، تاریخچۀ پاس‌داشت این شاعر بزرگ را در میان قوم تاجیک بررسی می‌کند. نخستین بار بعد از نگارش کتاب نمونۀ ادبیات تاجیک تألیف صدرالدین عینی بود که رودکی در جمهوری تاجیکستان همچون رمز افتخار میراث فرهنگ و ادب گردید و در اوایل سال ۱۹۲۶م وزارت معارف جمهوری مختار تاجیکستان در نوروز تأسیس و تجلیل «روز رودکی» را اعلام نمود. انتشار مقالۀ مفصلی دربارۀ رودکی و نیز مجموعه‌ای به‌نام استاد رودکی از سوی صدرالدین عینی در سال ۱۹۴۰م به شهرت این شاعر بزرگ در بین مردم تاجیک افزود؛ تا‌ ‌آنجا که جشن ۱۱۰۰سالگی رودکی در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۸م با شکوه تمام آغاز یافت. همایش اولین بنیاد رودکی ۱۲ اکتبر سال ۲۰۰۰م در پنجکنت باعنوان «یاد رودکی در دیار رودکی» برگزار شد و در آن دانشمندان تاجیک و گروه محققان ایرانی حضور داشتند. ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۰۲م نیز در تاجیکستان تجلیل نخستین روز رودکی با شکوه شایسته برپا شد و امسال (۲۰۰۵) نیز چهارمین سالی است که مراسم تجلیل از «روز رودکی» برگزار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Аз Рўдакї то «Рўзи Рўдакї»

نویسنده [English]

  • Расул Њодизода
چکیده [English]

Ин маќола, ки ба муносибати чањорумин соли таљлили «Рўзи Рўдакї» ба нигориш даромадааст, таърихчаи посдошти ин шоири бузургро дар миёни ќавми тољик баррасї мекунад. Нахустин бор баъд аз нигориши китоби «Намунаи адабиёти тољик»–таълифи Садриддин Айнї буд, ки Рўдакї дар Љумњурии Тољикистон њамчун рамзи ифтихори мероси фарњангу адаб гардид ва дар авоили соли 1926 м. вазорати маорифи Љумњурии мухтори Тољикистон дар Наврўз таъсис ва таљлили «Рўзи Рўдакї»-ро эълом намуд. Интишори маќолаи муфассале дар бораи Рўдакї ва низ маљмўае ба номи «Устод Рўдакї» аз сўи Садриддин Айнї дар соли 1940 м. ба шуњрати ин шоир бузург дар байни мардуми тољик афзуд, то он љо, ки љашни 1100-солагии Рўдакї дар 14 октябри 1958 м. бо шукўњи тамом оѓоз ёфт. Њамоиши аввалини Бунёди Рўдакї 12 октябри соли 2000 м. дар Панљакент бо унвони «Ёди Рўдакї дар диёри Рўдакї» баргузор шуд ва дар он донишмандони тољик ва гурўњи муњаќќиќони эронї њузур доштанд. 22 сентябри сол 2002 м. низ дар Тољикистон таљлили нахустин Рўзи Рўдакї бо шукўњи шоиста барпо шуд ва имсол (2005) низ чањорумин солест, ки маросими таљлил аз «Рўзи Рўдакї» баргузор мешавад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Рўдакї
  • Љумњурии Тољикистон
  • Рўзи Рўдакї
  • Рўдакї ва Хайём