تجلی آیات قرآن در اشعار سلطان شاعران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

تجلی آیات و مفاهیم قرآنی در اشعار رودکی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که تاکنون، چه در ایران و چه در ادبیات‌شناسی تاجیک، چنان‌که شایسته است، به‌طور عمیق و دقیق بررسی نشده است. در این مقاله کوشش است نمونه‌هایی از این مضامین در اشعار این شاعر بزرگ معرفی شود. باآنکه حوادث روزگار بخش اعظم اشعار رودکی را از بین برده است، تجلی مفاهیم و مضامین قرآنی در همین مقدار اندک نشان‌دهندة آن است که وی با قرآن پیوسته و بسیار معنی‌های عمیق را در پرتوی آیه‌های آن به نظم کشیده است. همچنین، تنوع مضامین مأخوذ از سوره‌های قرآنی این نتیجه را درپی دارد که رودکی حافظ کل قرآن و دانشمند علوم قرآنی بوده است و درصورت پیدا شدن اشعار دیگر این شاعر بزرگ تعداد مضمون‌های مأخوذ و کلام الهی و فهرستوارۀ سوره‌‌هایی که بر استاد شاعران الهام‌بخش بوده است، به‌درجات خواهد افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Таљаллии оёти Ќуръон дар ашъори Султони шоирон

نویسنده [English]

  • Фахриддин Насриддинов
چکیده [English]

Таљаллии оёт ва мафоњими ќуръонї дар ашъори Рўдакї яке аз муњимтарин мавзўотест, ки то кунун чи дар Эрон ва чи дар адабиётшиносии тољик, чунонки шоиста аст, ба таври амиќу даќиќ баррасї нашудааст. Дар ин маќола кўшиш аст, намунањое аз ин мазомин дар ашъори ин шоири бузург муаррифї шавад. Бо он ки њаводиси рўзгор бахши аъзами ашъори Рўдакиро аз байн бурдааст, таљаллии мафоњиму мазомини ќуръонї дар њамин миќдори андак нишондињандаи он аст, ки вай бо Ќуръон пайваставу бисёр маънињои амиќро дар партави ояњои он ба назм кашидааст. Њамчунин танаввуъи мазомини маъхуз аз сурањои ќуръонї ин натиљаро дар пай дорад, ки Рўдакї њофизи кулли Ќуръон ва донишманди улуми ќуръонї будааст ва дар сурати пайдо шудани ашъори дигари ин шоири бузург теъдоди мазмунњои маъхуз аз каломи илоњї ва фењриствораи сурањое, ки бар Устоди шоирон илњомбахш будааст, ба дараљот хоњад афзуд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Рўдакї
  • мафоњими ќуръонї
  • аз Рўдакї то «Рўзи Рўдакї»