دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 1-133 
آثار معماری کولاب و اطراف آن

صفحه 119-124

صالحه محمد‌جان‌اوا، رستم مقیم‌اف، جمشید غنی‌یف