دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، مهر 1385، صفحه 1-172