نگاهی به کلیات حاج‌حسین گنگورتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

حاج‌حسین گنگورتی از برجسته‌ترین شاعران صوفی و عارف اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم منطقۀ ختلان (واقع در تاجیکستان) به‌شمار می‌رود. این مقاله برآن است تااندازه‌ای به معرفی و شناساندن این شاعر تاجیکی بپردازد. ابیات و اشعار این شاعر نشان می‌دهد که وی از علوم دوره‌های قدیم باخبر بوده است. این دانشمند شاعر با رعایت دستور سنتی واژه‌سازی، واژه‌هایی ساخته که ارزش اشعار وی را دوچندان کرده است. گنگورتی همچنین در اشعار خود از ترکیبات جالب و مؤثری استفاده کرده‌ است که تعبیرهای مجازی شعر شاعر محسوب می‌شوند. نگارنده در جمع‌بندی به این نتیجه رسیده است که اشعار حاج‌حسین کنگورتی از ویژگی‌هایی برخوردار است که بررسی و تحلیل آن‌ها در این مقطع زمانی در رشد و بالندگی زبان تاجیکی، به‌عنوان زبانی ملی، مفید واقع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Пешгуфтори мудири масъул

نویسنده [English]

  • Сулаймонї Қањрамон
چکیده [English]

орифи авохири садаи нуздањум ва авоили садаи бистуми мантиќаи Хатлон (воќеъ дар Тољикистон) ба шумор меравад. Ин маќола бар он аст, то андозае ба муаррифї ва шиносондани ин шоири тољик бипардозад. Абёт ва ашъори ин шоир нишон медињад, ки вай аз улуми даврањои ќадим бохабар будааст. Ин донишманди шоир бо риояти дастури суннатии вожасозї вожањое сохта, ки арзиши ашъори вайро дучандон кардааст. Кангуртї њамчунин дар ашъори худ аз таркиботи љолибу муассире истифода кардааст, ки таъбирњои маљозии шеъри шоир мањсуб мешаванд. Нигоранда дар љамъбандї ба ин натиља расидааст, ки ашъори Њољї Њусайни Кангуртї аз вижагињое бархурдор аст, ки баррасї ва тањлили онњо дар ин маќтаи замонӣ дар рушду болндагии забон тољикї ба унвони забоне миллї муфид воќеъ хоњад шуд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Њољї Њусайни Кангуртї
  • шоири сўфї
  • вожасозї
  • адабиёти муосири Кўлоб