دوره و شماره: دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 1-148 
ادیبی از ملک کوهستان تاجیکستان

صفحه 135-138

سلام نوریان برونی صدیق مبارک‌شاه