دوره و شماره: دوره 10، شماره 23، تیر 1388، صفحه 1-249