پیرامون دو شاعر بدخشانی (اولیاحسین مغموم و عزت دروازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

اولیاحسین مغموم و عزت دروازی ازجمله شاعران بدخشانی هستند. در این مقاله نویسنده نخست طی روایتی به نحوۀ آشنایی خود با اولیاحسین و معرفی او پرداخته و در ادامه به‌اختصار شرح‌حالی از عزت دروازی ارائه کرده و نمونه‌هایی از اشعار او را ذکر کرده است. نویسنده در خلال آشنایی با اولیاحسین متوجه می‌شود که بخشی از دیوان اشعار او که در افغانستان ایجاد شده، موجود است. او در ادامه مخمسی از این شاعر را که در سال ۱۹۱۸م آفریده شده، معرفی کرده و ابیاتی از آن را ذکر کرده است. همچنین چند سطری از نبیرۀ مغموم را که دربارۀ پدربزرگش نوشته است، پیشکش علاقه‌مندان کرده و در پایان نیز شعری از اولیاحسین مغموم را که از مجموعه اشعار او باعنوان دیوان مکملی از مغموم دروازی انتخاب شده، علاوۀ این بخش کرده است. در بخش دوم مقاله نویسنده پس از بیان شرح‌حال مختصری از عزت دروازی، به معرفی مجموعۀ اشعار او باعنوان دیوان عزت پرداخته و چند نمونه‌ای از اشعار او را ذکر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Перомуни ду шоири бадахшонӣ (Авлиёҳусайни Мағмум ва Иззати Дарвозӣ)

نویسنده [English]

  • Савлатшоҳ Мерганов
چکیده [English]

Авлиёњусайни Маѓмум ва Иззати Дарвозї аз љумлаи шоирони бадахшонї њастанд. Дар ин маќола нависанда нахуст тайи ривояте ба нањваи ошноии худ бо Авлиёњусайн ва муаррифии ў пардохта ва дар идома ба ихтисор шарњи њоле аз Иззати Дарвозї ироа карда ва намунањое аз ашъори ўро зикр кардааст. Нависанда дар хилоли ошної бо Авлиёњусайн мутаваљљењ мешавад, ки бахше аз девони ашъори ў, ки дар Афѓонистон эљод шуда, мављуд аст. Ў дар идома мухаммасе аз ин шоирро, ки дар сол 1918 м. офарида шуда, муаррифї кардаву абёте аз онро зикр кардааст. Њамчунин чанд сатре аз набераи Маѓмумро, ки дар бораи падарбузургаш навиштааст, пешкаши алоќамандон карда ва дар поён низ шеъре аз Авлиёњусайни Маѓмумро, ки аз маљмўаи ашъори ў бо унвони Девони мукаммале аз Маѓмуми Дарвозї интихоб шуда, иловаи ин бахш кардааст. Дар бахши дувуми маќола нависанда пас аз баёни шарњи њоли мухтасаре аз Иззати Дарвозї ба муаррифии маљмўаи ашъори ў бо унвони Девони Иззатӣ пардохта ва чанд намунае аз ашъори ўро зикр кардааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Бадахшон
  • Авлиёњусайни Маѓмум
  • Иззати Дарвозї
  • адибе аз мулки кўњистони Тољикистон