زبان خامه تا دم می‌زند بر زخم شمشیر است

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

نوشتن شعر یا قوّه‌آزمایی در شعرنویسی همچون سنتی بین مردم تاجیک است. شاعران زیادی در حصار، درواز، رشت، ختلان و بدخشان پدید آمده‌اند که متأسفانه به‌سبب دور بودن از مراکز ادبی، تا حال به عالم علم و ادبیات معلوم نیستند. هرچند برخی عقیده دارند که سده‌های شانزدهم تا نوزدهم میلادی دورۀ خاموشی ادبیات فارسی ماوراءالنهر است، به‌رغم آن‌ها می‌توان گفت که از اواخر سدۀ هجدهم تا اوایل سدۀ بیستم بیش از ۴۰۰ شاعر در میدان ادبیات قوّه‌آزمایی کرده‌اند. بحری دروازی از زمرۀ این شاعران نامشهور تاجیکی است که در کتاب‌های نمونۀ ادبیات تاجیک، گنج پریشان و تذکره‌های افضل‌التذکار و ادیبان بدخشان اطلاعاتی دربارۀ او آمده است. شعرهای به‌دست‌آمدۀ بحری که غالباً به سبک خراسانی و در مضمون عشق پدید آمده‌اند، بر طبع بلند او گواهی می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Забони хома то дам мезанад, бар захм шамшер аст

نویسنده [English]

  • Саъдии Қосимӣ
چکیده [English]

Навиштани шеър ё ќувваозмої дар шеърнависї њамчун суннате байни мардуми тољик аст. Шоирони зиёде дар Њисор, Дарвоз, Рашт, Хатлон ва Бадахшон падид омадаанд, ки мутаассифона ба сабаби дур будан аз марокизи адабї то њол ба олами илму адабиёт маълум нестанд. Њарчанд бархе аќида доранд, ки садањои шонздањум то нуздањуми мелодї давраи хомўшии адабиёти форсии Мовароуннањр аст, ба раѓми онњо метавон гуфт, ки аз авохири садаи њаждањум то авоили садаи бистум беш аз 400 шоир дар майдони адабиёт ќувваозмої кардаанд. Бањрии Дарвозӣ аз зумраи ин шоирони номашњури тољик аст, ки дар китобњои «Намунаи адабиёти тољик», «Ганљи парешон» ва тазкирањои «Афзалу-т-тазкор» ва «Адибони Бадахшон» иттилооте дар бораи ў омадааст. Шеърњои бадастомдаи Бањрї, ки ѓолибан ба сабки хуросонї ва дар мазмуни ишќ падид омадаанд, бар табъи баланди ў гувоњї медињанд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Тољикистон
  • шеърнависї
  • Бањрии Дарвозї
  • тобишњои сўфиёна дар «Толибу-л-матлуб»-и Мубораки Вахонї