دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 1-172 
فرزانۀ سخن

صفحه 31-40

توردی‌خان بردی‌اوا


آل خجند در هند

صفحه 83-90

ضمیره غفاراوا امیده غفاراوا