دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 1-170 
جغرافیای تاریخی سمرقند (عهد سامانیان)

صفحه 91-100

معروف عیسی‌مت‌اف سیف‌الله ملاجان