خاطرات بهاءالدین اکرامی تکمله‌ای بر یادداشت‌های صدرالدین عینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

کتاب چهارجلدی یادداشت‌های صدرالدین عینی بدون شک اثری بسیار باارزش در سطح دایره‌المعارف تاجیکستان در قرن بیستم است. هرچند عمر عینی وفا نکرد و این کتاب طبق برنامۀ او به‌پایان نرسید، بسیاری از صفحات روزگار محنت‌دیدۀ مردم تاجیک در آن ثبت است. کتاب تاریخ انقلاب فکری در بخارا نیز که بنابه وصیت مؤلف جلد پنجم یادداشت‌هاست، روند تاریخ تاجیکستان را از سال‌های ۱۹۰۰م تا انقلاب اکتبر نشان می‌دهد. شیوۀ یادداشت‌نویسی به‌پیروی از استاد عینی در ادبیات آسیای مرکزی ادامه یافت. یکی از آثاری که به‌پیروی از یادداشت‌های استاد عینی نوشته شده، کتاب خاطره‌ها از حیات معلمِ استاد عینی تألیف بهاءالدین اکرامی است. اهمیت این اثر در آن است که به روزگار شخصی (صدرالدین عینی) می‌پردازد که در تاریخ معروف در بخارا، از سال‌های ۱۹۰۰م تا پایان عمرش، نقشی بارز داشته است. در این مقاله، نویسنده نوشته‌های متعلق به فرزند برومند داملا اکرام بخارایی را در شرح کتاب خاطره‌ها از حیات استاد عینی ذکر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Хотироти Бањоуддин Икромї такмилае бар «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї

نویسنده [English]

  • Камолиддин Садриддинзода Айнї
چکیده [English]

Китоби чањорљилдии «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї бидуни шак асаре бисёр боарзиш дар сатњи Доираолмаорифи Тољикистон дар ќарни бистум аст. Њарчанд умри Айнї вафо накард ва ин китоб тибќи барномаи ў ба поён нарсид, бисёре аз сафањоти рўзгори мењнатдидаи мардуми тољик дар он сабт аст. Китоби «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» низ, ки бино ба васияти муаллиф љилди панљуми «Ёддоштњо»-ст, раванди таърихи Тољикистонро аз солњои 1900 м. то Инќилоби Октябр нишон медињад. Шеваи ёддоштнависї ба пайравї аз устод Айнї дар адабиёти Осиёи Марказї идома ёфт. Яке аз осоре, ки ба пайравї аз «Ёддоштњо»-и устод Айнї навишта шуда, китоби «Хотирањо аз њаёти муаллимии устод Айнї» таълифи Бањоуддин Икромї аст. Ањаммияти ин асар дар он аст, ки ба рўзгори шахсии Садриддин Айнї мепардозад, ки дар таърихи маъруф дар Бухоро аз солњои 1900 м. то поёни умраш наќше бориз доштааст. Дар ин маќола нависанда навиштањои мутааллиќ ба фарзанди баруманди домулло Икроми Бухороиро дар шарњи китоби хотирањо аз њаёти устод Айнї зикр кардааст.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Садриддин Айнї
  • «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї
  • Бањоуддин Икромї
  • «Хотирањо аз њаёти муаллимии устод Айнї»