دوره و شماره: دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 1-154 
مثنوی «هفت وادی» میرسیدعلی همدانی

صفحه 136-154

میرزا ملااحمد کریم‌جان قادراف