گل بی‌خار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه فرهنگ آکادمی علوم تاجیکستان

چکیده

میرسیدعلی همدانی از مشاهیر بزرگ ایران است که اقدامات و فعالیت‌های گستردۀ او تأثیرات زیادی بر پیشینۀ علمی، فرهنگی و ادبی تاجیکستان داشته است. این مقاله مروری اجمالی بر زندگی، فعالیت‌ها و آثار این عارف بزرگ دارد. میرسیدعلی در سال ۷۱۴ق در همدان دیده به جهان گشود. او پس از کسب مدارج علمی از بیست‌سالگی با هدف ترویج دین مبین اسلام از همدان هجرت کرد و در شهرهای مختلف آسیای میانه، قفقاز، شبه‌قارۀ هند و سرزمین‌های عربی به نشر معارف اسلامی پرداخت. البته، عمدۀ فعالیت‌های او در شبه‌قارۀ هند و کشمیر بوده است. میرسیدعلی در دوران حضور خود در کشمیر علاوه‌بر فعالیت‌های دینی و مذهبی، در ترویج خط و زبان فارسی نیز نقشی برجسته داشت. از وی بیش از ۱۱۰ جلد کتاب و رساله درزمینۀ فلسفه، اخلاق، عرفان و ادبیات، و مجموعة شعری به یادگار مانده است. میرسیدعلی در سال ۷۸۶ق در ۷۲سالگی بدرود حیات گفت و پیکرش در شهر کولاب به خاک سپرده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Гули бехор

نویسنده [English]

  • Маљид Асадї
چکیده [English]

Мирсаййидалии Њамадонї аз машоњири бузурги Эрон аст, ки иќдомоту фаъолиятњои густардаи ў таъсироти зиёде бар пешинаи илмї, фарњангї ва адабии Тољикистон доштааст. Ин маќола мурури иљмолї бар зиндагї, фаъолиятњо ва осори ин орифи бузург дорад. Мирсаййидалї дар сол 714ќ дар Њамадон дида ба љањон гушуд. Ў пас аз касби мадориљи илмї аз бистсолагї бо њадафи тарвиљи дини мубини ислом аз Њамадон њиљрат кард ва дар шањрњои мухталифи Осиёи Миёна, Ќафќоз, шибњи ќораи Њинд ва сарзаминњои арабї ба нашри маорифи исломї пардохт. Албатта, умдаи фаъолиятњои ў дар шабњи ќораи Њинд ва Кашмир будааст. Мирсаййидалї дар даврони њузури худ дар Кашмир илова бар фаъолиятњои динї ва мазњабї дар тарвиљи хатту забони форсї низ наќше барљаста дошт. Аз вай беш аз 110 љилд китобу рисола дар заминаи фалсафа, ахлоќ, ирфон ва адабиёт ва маљмўаи шеъре ба ёдгор мондааст. Мирсаййидалї дар соли 786ќ дар 72-солагї бидруди њаёт гуфт ва пайкараш дар шањри Кўлоб ба хок сипурда шуд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Мирсаййидалии Њамадонї
  • Тољикистон
  • Кашмир