کلیدواژه‌ها = بیدل
هنر سخنوری بیدل دهلوی در یک غزل ماده‌تاریخ

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 31-42

رستم تغایمراداف


تأملی در سبک بیدل دهلوی

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 43-59

بابابیک رحیمی


کلمه‌سازی آمیخته در نظم میرزا‌ بیدل

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 77-91

موسی عالمجان‌اف


میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی و ابوعبدالله رودکی

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 93-104

شمس‌الدین محمدی‌اف


نشانه‌هایی از سبک هندی در شعر حافظ

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 147-160

رستم وهاب‌نیا