تأملی در سبک بیدل دهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند ارشد علمی، پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرق‌شناسی و میراث خطی رودکی

چکیده

میرزا عبدالقادر بیدل (۱۶۴۴-۱۷۲۱م.) در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک، بی‌شبهه بزرگ‌ترین نمایندة سبک هندی به‌شمار می‌رود که با آثار جاودان خویش سبب رونق بازار اندیشه در میان علاقه‌مندان اشعارش شده است. ازآنجاکه دشواری طرز بیان، پیچیدگی معنی، دشوارفهمی مضمون و درمجموع، دیرآشنایی از‌ مهم‌ترین خاصیت‌های شعر شاعر شمرده می‌شود، تا امروز دربارۀ مسئله‌های مربوط به شناخت طرز سخن و معرفت صحیح کلام او بحث‌های زیادی صورت گرفته‌ است؛ اما هنوز مسئله‌های آموختنی، از آنچه به‌میان آمده، به‌مراتب بیشتر است؛ به‌خصوص جستار در مسئلة پیچیدگی معنی و دشوارفهمی مضمون که از مشخصات اساسی سبک بیدل شمرده می‌شود، باید در علم بیدل‌شناسی در مقام اول قرار بگیرد. پیچیدگی معنی و دشوارفهمی مضمون که به نظر نگارنده، از دشواری‌ها و «دندان‌شکنی»های سبک بیدل است، به عامل‌های زیادی بستگی دارد. آنچه در این ‌زمینه دانشمندان گفته‌اند و هرچه ما دربارۀ مسئلة مذکور در این مختصر گفته‌ایم، فراگیرِ تنها بعضی سبب‌ها شده‌ می‌توانند. اندیشه‌های نگارنده دربارة این مسئله، اگرچه شاید کشفیات یا مشاهده‌های تازه نباشد، او برآن است تا در این مختصر، اندیشه‌های موجود در بیدل‌شناسی را که پیش از این بیان ‌شده‌، جمع‌بست کند و در مواردی ضروری به‌صورت علمی انکشاف دهد. اندیشه‌های موجود دربارۀ مسئلة مذکور که در مبحث اسلوب نگارش بیدل بررسی شده، یا به‌طور پراکنده (متفرقه) در خلال پژوهش‌‌های مربوط به بیدل‌شناسی بیان شده یا در شکل اشاره‌ و تزیس (خلاصه) مطرح ‌شده‌اند، در ‌حکم گزارش مسئله‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Bidel Dehlavi's Style

نویسنده [English]

  • Bababeik Rahimi
Senior Esearche Officer in Rudaki's Language, Literature, Orientalism and Manuscript Heritage
چکیده [English]

Mirza Abdolqadr  Bidel (1644-1721), whose immortal works have attracted a lot of people to his poems, is without any doubt the greatest representative of Hindi style in the Persian and Tajik history of literature. Due to difficult diction, complicated meanings, difficult themes and overall late familiarity with his poems which are considered the most important poetic characteristics of the poem, to date, there have been different debates on  problems related to the recognition of his rhetoric and style , but there are a lot to learn than those which are mentioned. In particular, the problems of complexity of meaning and difficulty in understanding the themes are the main characteristics of Bidel's style which should be the most important topic in Bidel's issue. The complexity of meaning and late understanding of the theme which are the main difficulties and problems of Bidel's style in the researcher's idea depend on different factors. What has been stated by the scientists and what we have mentioned in this brief introductory encompass only some factors. Although the researcher's thought may not be new discoveries or observations, he has intended to gather what has already been expressed about Bidel, and develop the scientific basis in some cases. Available ideas about the mentioned problem which were investigated on Bidel's writing style or stated sporadically (Miscellaneously) in research related to Bidel in the form of notes and introductions (summary) are the report of the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bidel
  • Indian style
  • Complexity of Meaning. Difficulty in Understanding the Theme
  • rhetoric
  • Language Difficulty