میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی و ابوعبدالله رودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرق‌شناسی و میراث خطی روکی

چکیده

دربارۀ میرزا عبدالقادر بیدل تحقیقات زیادی در کشورهای گوناگون انجام ‌شده؛ اما درمورد مشترکات و روابط ایجادی او با آثار باقی‌ماندۀ سردفتر ادبیات فارسی تاجیکی، رودکی، پژوهشی صورت نگرفته است. همچنین، دربارۀ ابوعبدالله رودکی سمرقندی تحقیقات فراوانی در کشورهای فارسی‌زبان و خارج از آن انجام شده است. هرچند درمورد پیروی شعرای فارسی‌زبان از اشعار رودکی مقالات متعددی چاپ شده، دربارۀ اثرپذیری بیدل از او، محققانِ آثارِ هردو شاعر چیزی نگفته‌اند. در این مقاله کوشش شده است اثرپذیری یکی از بزرگ‌ترین گویندگان اشعار فارسی از اساس‌گذار این ادبیات بررسی شود. مقاله با روش مقایسه‌ای- تطبیقی تهیه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mirza Abdolqader Bidel Dehlavī and Abu Abdullah Rudaki

نویسنده [English]

  • Shamseddin Mohammadiov
Senior Staff and Faculty Member of the Institute of Language, Literature, Orientalism and Heritage of Abu Abdullah Rudaki in the Republic of Tajikistan's Academy of Sciences
چکیده [English]

There have been lots of studies on Mirza Abdalqadr Bidel in different countries, but there have been no studies about the commonalities and relationships with the existing works of progenitor of   Tajik Persian literature, Roudaki. Furthermore, there have been lots of research about Abdullah Rudaki Samarkandi in different Persian-speaking and other countries. Although, there have been numerous articles about Persian poets following Rudaki's poems, scholars and researchers of both poets did not say anything about his influence on Bidel. In this study, it was attempted to investigate the influence of the founder of Persian literature on one of the greatest Persian poets. The method of the study was comparative- contrastive.