شناسنامه فارسی مجله شامل: طرح جلد، صفحه بسم الله الرحمن الرحیم، شناسنامه فارسی، راهنمای تدوین مقاله، فهرست مطالب


عنوان مقاله [English]

Persian magazine journal