دوره و شماره: دوره 17، شماره 47، مهر 1395، صفحه 1-178