عسکر هلالیان، فرزند دیار فرهنگ و ادب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکدة روزنامه نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

در این مقاله نگارنده با معرفی قصۀ شهلا، و شهلا و شفا تألیف عسکر هلالیان (با همراهی ا. شکوهی) به شهرت و محبوبیت این نویسنده در میان مردم تاجیکستان اشاره کرده و در ادامه به معرفی او به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و خالق آثار بدیعی پرداخته است. عسکر هلالیان (علی‌عسکر هلال‌اوغلی) به سال 1925م در باغ‌شهر مشهد ایران دیده به جهان گشود. بعدها به اتحاد شوروی آمده و از سال 1963م تا آخرین روزهای حیاتش به‌عنوان خبرنگار ویژة «تاجیکستان ساویتی»  فعالیت داشته است. هلالیان ازجملة آن روزنامه‌نگارانی است که حقیقت‌ها را ‌نوشته، خواننده را فریب نداده و در محدودة قانون و آداب روزنامه‌نگاری دست به قلم برده است. وی با ذوق‌ و طبع بلند خود راجع به مشکلات ملت، خودشناسی و وطن‌داری مطالبی در مطبوعات به نگارش درآورده است. عسکر هلالیان در سال 1942 شروع به ایجاد آثار بدیعی کرد که ازجملۀ آن‌ها می‌توان به قصه‌های یادداشت‌های یک گرسنه، امضای شخصی، مستچاه کهنه به نو (مجموعه‌نوشته‌ها)، حکایه‌های نازنین و... اشاره کرد. وی برای خدمات پرثمرش در روزنامه‌نگاری و ادبیات حکومت شوروی، افتخارنامه‌های زیادی دریافت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Аскари Ҳилолиён, фарзанди диёри фарњанг ва адаб

نویسنده [English]

  • Давлати Даврон
چکیده [English]

Дар ин маќола нигоранда бо муаррифи ќиссаи “Шањло ва Шифо”, таълифи Аскари Ҳилолиён (бо њамроњї А. Шукўњӣ) ба шуњрат ва мањбубияти ин нависанда дар миёни мардуми Тољикистон ишора карда ва дар идома ба муаррифии ў ба унвони як рўзноманигор ва холиќи осори бадеӣ пардохтааст. Аскари Ҳилолиён (Алиаскари Ҳилолуѓлӣ) ба соли 1925 мелодӣ дар боѓшањри Машњади Эрон дида ба љањон гушўд. Баъдњо ба Иттињоди шўравї омад ва аз соли 1963 мелодӣ то охирин рўзњои њаёташ ба унвони хабарнигори вежаи «Тољикистони советӣ» фаъолият доштааст. Њилолиён аз љумлаи он рўзноманигоронест, ки њаќиќатњоро навишта, хонандаро фиреб надода ва дар мањдудаи ќонун ва одоб рўзноманигорӣ даст ба ќалам бурдааст. Вай бо завќ ва табъи баланди худ рољеъ ба мушкилоти миллат, худшиносї ва ватандорӣ матолибе дар матбуот ба нигориш даровардааст. Аскари Ҳилолиён дар соли 1942 шурўъ ба эљоди осори бадеӣ кард, ки аз љумлаи онњо метавон ба ќиссањои “Ёддоштњои як гурусна”, “Имзои шахсӣ”, “Мастчоњи куњна ба нав” (маљмўанавиштањо), њикояњои “Нозанин” ва... ишора кард. Вай барои хадамоти пурсамараш дар рўзноманигорї ва адабиёти њукумати шўравї ифтихорномањои зиёде дарёфт кардааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Аскари Ҳилолиён
  • рўзноманигорї
  • осори бадеӣ