کلیدواژه‌ها = قرآن‌پژوهی در تاجیکستان
نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم

دوره 11، شماره 29، دی 1389، صفحه 222-247

ظاهراف حلیم‌جان