نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم فیلولوژی, استاد دانشگاه دولتی خجند

چکیده

ترجمه‌ی قرآن کریم از کارهای بسیار سنگین و پرزحمت بوده، به جز دانستن زبان مبدأ و مقصد، باز داننده‌ی خوب [همچنین مسلط بر]علوم قرآنی و دینی بودن مترجم را طلب می‌کند. خوش‌بختانه، پس از ‌استقلال جمهوری تاجیکستان چندی از دانشمندان و مترجمان تاجیک نیز دست به این کار دشوار و پرثواب، یعنی ترجمه‌ی تاجیکی قرآن کریم زدند که آموزش و تحقیق آن‌ها خالی از منفعت نیست. این مقاله نظری است به سه کتاب ترجمه‌ی قرآن کریم که طی سال‌های اخیر از طرف عبّاس بابانظرزاده، محمّد اقبال صدرالدّین و محمّدجان عمر‌اف به زبان تاجیکی ترجمه شده‌اند. صاحب این قلم کوشش نموده است که به قدر لازم پیرامون ساخت کتب مذکور، اصول‌ ترجمه، زبان ترجمه و هنر مترجمان معلومات دهد. افزون بر این، جهت معیّن ساختن ارزش کتب و هنر مترجمین تعدادی از آیات ترجمه‌ شده را با آیات اصل مصحف شریف مقایسه‌ نموده، در کنار محسّنات زیاد، عاری از خطا و اشتباه نبودن کتب مذکور را تأکید نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Назаре ба тарљумаи навини Ќуръони карим

نویسنده [English]

  • Њалимљон Зоиров
چکیده [English]

Ин маќола мурурест дар се тарљумаи Ќуръони карим, ки солњои ахир тавассути Аббос Бобона­зарзода, Муњаммадиќболи Садриддин ва Муњаммад­љон Умаров ба забони тољикї анљом гардидааст.
Муаллиф зимни баррасии вижагињои забонї, саб­ки тарљумањои мазбур ва њунари мутарљимон, ба му­ќобалаи тарљумањо бо асли чанде аз оёт пардохтааст.