نویسنده = نعمان‌جان غفاراف
جدیدیه در خجند

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 97-104

نعمان‌جان غفاراف