نویسنده = عبدالولی شریف‌زاده (شریف‌اف)
تاریخ سیاسی ختلان در ظفرنامه شرف‌الدین علی یزدی

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 41-56

عبدالولی شریف‌زاده (شریف‌اف)