ترجمه‌ نادر منسوب به حضرت ملّای نقشبندی

نویسنده

دکترای علوم فیلولوژی استاد دانشگاه دولتی خجند

چکیده

در مقاله یکی از ترجمه‌های ماوراءالنهری قرآن مجید مورد معرفی قرار گرفته است. موضوع در سه بخش عمده بررسی یافته است. در بخش اوّل از مشخّصات نسخه سخن رفته است. بخش دوّم شامل مبحثی در مورد مترجم و تاریخ ترجمه می‌باشد. در بخش سوم ویژگی‌های ترجمه و تألیف تحقیق گردیده است. این خصوصیات با ضبط شواهد تحلیل یافته، در موارد لازمی در معرض مقایسه‌ نیز قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Тарљумаи нодири мансуб ба Њазрати Муллои наќшбандї

نویسنده [English]

  • Фахриддин Насриддинов
چکیده [English]

Муаррифии яке аз тарљумањои мовароуннањрии Ќуръони маљид мењвари маќолаи мазкур мебошад. Пажўњанда дар се бахши зайл ба баррасї пардохтааст: мушаххасоти нусхаи хаттии тарљума; мабњасе дар таърихи тарљума ва мутарљим; вижагињои тарљума. Тањлили мухтассоти мазбур бо забти шавоњид ва гоње низ муќобалаву муќоисаи тарљумаи оёт бо асли онњо анљом гардидааст.