ویژگی‌های نثر ادبی استاد خلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

ارزیابی آثار و پرداخت‌های ادبی استاد خلیلی نشان می‌دهد که این استاد توانا با آشنایی و تسلط کامل بر رموز آفرینش و سخن‌گستری در همۀ نوشته‌هایش نیاز فرهنگ و ادب را مطمح نظر داشته است. از نگاه اسلوب نگارش، نثر خلیلی مصنوع و متکلف نیست؛ بلکه نثر سادۀ مرسل است و با ترنم و آهنگ ویژۀ خویش گونه‌ای ناب را اختیار کرده است. در این مقاله، ویژگی‌های نثر خلیلی از نظر کاربرد واژه‌ها، ساختار کلام، شکل و محتوا، پاکیزگی و تنقیح، وصف، سخن فصیح و بلیغ، وصف، پرداخت داستانی و سبک بررسی شده است. نگارنده در پایان این بررسی‌ها به این نتیجه رسیده است که این ویژگی‌ها سبک خلیلی را به سبکی فاخر و متعالی بدل کرده است؛ تا به آنجا که خوانندۀ خبیر می‌تواند آثار او را به‌سادگی و با تکیه بر سبک آفرینشی او تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Вижагињои насри адабии устод Халилӣ

نویسنده [English]

  • Шамсулњақќи Ориёнфар
چکیده [English]

Арзёбии осор ва пардохтњои адабии устод Халилї нишон медињад, ки ин устоди тавоно бо ошної ва тасаллути комил бар румузи офариниш ва сухангустарї дар њамаи навиштањояш ниёзи фарњангу адабро матмањи назар доштааст. Аз нигоњи услуби нигориш насри Халилї маснуъ ва мутакаллиф нест, балки насри содаи мурсал аст ва бо тараннум ва оњанги вижаи хеш гунае нобро ихтиёр кардааст. Дар ин маќола вижагињои насри Халилї аз назари корбурди вожањо, сохтори калом, шаклу муњтаво, покизагї ва танќењ, сухани фасењ ва балиѓ, васф, пардохти достонї ва сабк баррасї шудааст. Нигоранда дар поёни ин баррасињо ба ин натиља расидааст, ки ин вижагињо сабки Халилиро ба сабке фохир ва мутаолї бадал кардааст, то ба он љо, ки хонандаи огоњ метавонад осори ўро ба содагї ва бо такя бар сабки офариниши ў ташхис дињад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • устод Халилї
  • насри адабї
  • услуби нигориш
  • сабки фохир