از رودکی تا روز رودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

از زمان انتشار کتاب نمونۀ ادبیات تاجیک (۱۹۲۶م) اثر صدرالدین عینی که با نام ابوعبدالله رودکی گشایش یافته بود، این شاعر بزرگ در فضای تاجیکستان همچون رمز افتخار میراث فرهنگ و ادب شد. در اوایل سال ۱۹۲۶م، وزارت معارف جمهوری تاجیکستان در نوروی تأسیس و تجلیل «روز رودکی» را اعلام کرد. این مقاله که به مناسبت چهارمین سال تجلیل «روز رودکی» به نگارش درآمده ست، تاریخچۀ پاسداشت این شاعر بزرگ را در میان قوم تاجیک بررسی می‌کند. انتشار مقالۀ مفصلی دربارۀ رودکی و نیز مجموعه‌ای به نام استاد رودکی از سوی صدرالدین عینی در سال ۱۹۴۰م به شهرت این شاعر بزرگ در بین مردم تاجیک افزود و جشن ۱۱۰۰ سالگی رودکی در ۱۴ اکتبر ۱۹۵۸م با شکوه تمام آغاز یافت. همایش اولین بنیاد رودکی ۱۲ اکتبر سال ۲۰۰۰م در پنجکنت باعنوان «یاد رودکی در دیار رودکی» برگزار شد که در آن دانشمندان تاجیک و گروه محققان ایرانی حضور داشتند. ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۰۲م نیز در تاجیکستان تجلیل نخستین روز رودکی با شکوه شایسته برپا شد و امسال (۲۰۰۵) نیز چهارمین سالی است که مراسم تجلیل از «روز رودکی» برگزار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Аз Рўдакї то Рўзи Рўдакї

نویسنده [English]

  • Расул Ҳодизода
چکیده [English]

Аз замони интишори китоби «Намунаи адабиёти тољик» (1926) асари Садриддин Айнї, ки бо номи Абўабдуллоњи Рўдакї кушоиш ёфта буд, ин шоири бузург дар фазои Тољикистон њамчун рамзи ифтихори мероси фарњангу адаб шуд. Дар авоили соли 1926 вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон дар Наврўз таъсис ва таљлили «Рўзи Рўдакї»-ро эълом кард. Ин маќола, ки ба муносибати чањорумин соли таљлили «Рўзи Рўдакї»  ба нигориш даромадааст, таърихчаи посдошти ин шоири бузургро дар миёни ќавми тољик баррасї мекунад. Интишори маќолаи муфассале дар бораи Рўдакї ва низ маљмўае ба номи «Устод Рўдакї» аз сўи Садриддин Айнї дар соли 1940 ба шуњрати ин шоири бузург дар байни мардуми тољик афзуд ва љашни 1100-солагии Рўдакї дар 14 октябри 1958 бо шукўњи тамом оѓоз ёфт. Њамоиши аввалини Бунёди Рўдакї 12 октябри соли 2000 дар Панљакент бо унвони «Ёди Рўдакї дар диёри Рўдакї»  баргузор шуд, ки дар он донишмандони тољик ва гурўњи муњаќќиќони эронї њузур доштанд. 22 сентябр соли 2002 низ дар Тољикистон таљлили нахустин Рўзи Рўдакї бо шукўњи шоиста барпо шуд ва имсол (2005) низ чањорумин солест, ки маросими таљлил аз Рўзи Рўдакї  баргузор мешавад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Рўдакї
  • Љумњурии Тољикистон
  • Рўзи Рўдакї