آلبرت خروموف و میخائیل اندری‌اف، دو ایران‌شناس برجسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

این مقاله با هدف معرفی دو ایران‌شناس برجسته، آلبرت خروموف و میخائیل اندری‌اف، و آثار آن‌ها به نگارش درآمده است. آلبرت خروموف (۱۹۳۰-۱۹۸۷م) در نوگراد روسیه دیده به جهان گشود و بعد از اتمام تحصیلات به شهر دوشنبه آمد و تمام عمر خود را صرف پژوهش در گروه زبان‌های ایرانی کرد. عمدۀ فعالیت‌های خروموف پژوهش در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ازجمله یغنابی و سغدی، زبان‌ها و گویش‌های پامیر، زبان‌های شرقی ایرانی، گویش‌های تاجیکی، زبان‌شناسی تاریخی- تطبیقی، فرهنگ مردمی و... بود. خروموف تقریباً در تمام بخش‌های فیلولوژی ایرانی دست داشته و دربارۀ آن‌ها اظهارنظر کرده است. میخائیل اندری‌اف (۱۸۸۹-۱۹۴۸م) در تاشکند به دنیا آمد. از همان خردسالی مجذوب زبان‌های ملت‌های آسیای مرکزی شد و بعدها به آموزش زبان‌های فارسی، عربی و ترکی روی آورد. در سال ۱۹۲۵م عضو مؤسسه‌ای به نام «جمعیت آموزش تاجیکستان و خلق‌های ایرانی خارج از آن» شد که هدفش تحقیق گسترده در زمینۀ تاریخ، فرهنگ، زبان  و تمدن تاجیکان و اقوام ایرانی بود. از اندری‌اف مقاله‌ها و کتاب‌های زیادی در زمینۀ لهجه‌شناسی، باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، جغرافی، تاریخ، هنر و... باقی مانده است. یکی از اثرهای بسیار مهم او کتاب تاجیکان وادی خوف (در دو جلد) است که پس از فوتش منتشر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Алберт Хромов ва Михаил Андреев-ду эроншиноси барљаста

نویسنده [English]

  • Равшангар Ќањњорї
چکیده [English]

Ин маќола бо њадафи муаррифии ду эроншиноси барљаста Алберт Хромов ва Михаил Андреев ва осори онњо ба нигориш даромадааст. Алберт Хромов (1930-1992) дар шањри Новгороди Русия дида ба љањон кушуд ва баъд аз итмоми тањсилот ба шањри Душанбе омад ва тамоми умри худро сарфи пажўњиш дар гурўњи забонњои эронї кард. Умдаи фаъолиятњои ў пажўњиш дар забонњо ва гўишњои эронї, аз љумла яѓнобї ва суѓдї, забонњо ва гўишњои помирї, забонњои шарќии эронї, гўишњои тољикї, забоншиносии таърихї-татбиќї, фарњанги мардумї ва...буд. Хромов таќрибан дар тамоми бахшњои филологияи эронї даст дошта ва дар бораи онњо изњори назар кардааст. Михаил Андреев (1889-1948) дар Тошканд ба дунё омад. Аз њамон хурдсолї маљзуби забонњои миллатњои Осиёи Марказї шуд ва баъдњо ба омўзиши забонњои форсї, арабї ва туркї рўй овард. Дар соли 1925 узви муассисае ба номи «Љамъияти омўзиши Тољикистон ва халќњои эронии хориљ аз он»  шуд, ки њадафаш тањќиќи густарда дар заминаи таърих, фарњанг, забон  ва тамаддуни тољикон ва аќвоми эронї буд. Аз Андреев маќолањо ва китобњои зиёде дар заминаи лањљашиносї, бостоншиносї, мардумшиносї, љуѓрофия, таърих, њунар ва... боќї мондааст. Яке аз асарњои бисёр муњимми ў китоби «Тољикони водии Хуф (дар ду љилд) аст, ки пас аз фавташ мунташир шуд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Алберт Хромов
  • Михаил Андреев
  • эроншинос