جایگاه خبرگزاری «خاور» در فضای اطلاعاتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

آژانس ملی اطلاعاتی «خاور» تاجیکستان یکی از مهم‌ترین و بانفوذ‌ترین مرکز اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان است. در سال 1925م، این مرکز در اوان فعالیت مقدماتی خود به‌عنوان شعبۀ آژانسی تلگرافی اتحاد شوروی خدمت می‌کرد. از روز‌های اول استقلال تاجیکستان، به پیشنهاد اهل علم و ادب و فرهنگ ضرورت تغییر نام آژانسی تلگرافی تاجیکستان به میان آمد و در 10 آوریل سال 1992م آژانسی مرکز اطلاعاتی تاجیکستان «خاور» نامیده شد. بعد از به اعتدال آمدن وضع جمهوری که شمار هفته‌نامه‌ها، ماه‌نامه‌ها، نشریه‌های حکومتی و خصوصی، و مراکز نوی اطلاعاتی افزایش یافت، حکومت جمهوری تاجیکستان با قرار خود از 30 آوریل سال 2004م تحت رقم 184 نام مرکز اطلاعاتی تاجیکستان «خاور» را به آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان «خاور» تبدیل کرد و در اول اکتبر سال 2004م حکومت جمهوری تاجیکستان «دربارة تنظیم جریان تهیه و انتشار اطلاعات رسمی» قرار قبول کرد. موافق این قرار با هدف جمع‌آوری مواد مهم تحلیل‌ خبر‌ها راجع به تاجیکستان و دسترس نمودن رویداد‌های مهم جهان، دایرة فعالیت خبرنگاران را وسیع کرد و در شهرهای مسکو، برلین و آنکارا دفتر خبرنگاران آژانسی «خاور» تأسیس شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ҷойгоњи хабаргузории «Ховар» дар фазои иттилоотии кишвар

نویسنده [English]

  • Садриддин Шамсиддинзода
چکیده [English]

Оҷонсии миллии иттилоотии «Ховар»-и Тољикистон яке аз муњимтарин ва бонуфузтарин маркази иттилоотии Ҷумњурии Тољикистон аст. Дар соли 1925 мелодӣ ин марказ дар овони фаъолияти муќаддамотии худ ба унвони шуъбаи оҷонсии телеграфии Иттињоди шўравї хидмат мекард. Аз рўзњои аввали истиќлоли Тољикистон, ба пешнињоди ањли илму адаб ва фарњанг зарурати таѓйири номи оҷонсии телеграфии Тољикистон ба миён омад ва дар 10-уми апрели соли 1992 мелодӣ Оҷонсии маркази иттилоотии Тољикистон «Ховар»  номида шуд. Баъд аз ба эътидол омадани вазъи љумњурӣ, ки шумораи њафтаномањо, моњномањо, нашрияњои њукумативу хусусї ва марказҳои нави иттилоотӣ афзоиш ёфт, Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон бо ќарори худ аз 30-юми апрели соли 2004 мелодӣ тањти раќами 184 номи Маркази иттилоотии Тољикистон-«Ховар»-ро ба Оҷонсии миллии иттилоотии Тољикистон «Ховар»  табдил кард ва дар аввали октябри соли 2004 мелодӣ Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими љараёни тањия ва интишори иттилооти расмӣ»  ќарор ќабул кард. Мувофиќи ин ќарор бо њадафи љамъоварии маводи муњими тањлилии хабарњо рољеъ ба Тољикистон ва дастрас намудани рўйдодњои муњими љањон, доираи фаъолияти хабарнигоронро васеъ кард ва дар шањрњои Москва, Берлин ва Анќара дафтари хабарнигорони Оҷонсии «Ховар»  таъсис шуд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Оҷонсии миллии иттилоотии «Ховар»
  • Тољикистон
  • маркази иттилоотӣ