رادیو تاجیکستان و خودشناسی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

رادیو به‌عنوان یکی از رسانه‌های اطلاعاتی، در خبررسانی رویداد‌ها و وقایع به مردم نقشی مهم داشته است. در همین راستا، رادیو تاجیکستان در 10 آوریل سال 1930م تأسیس شد که تا امروز چندین مرحله را پشت ‌سر گذاشته است. در این مقاله، نگارنده به تشریح محتوای برنامۀ رادیویی از همان سال‌های اول- که ادیبان و روزنامه‌‌نگاران تاجیک نگاشته‌های خود را در رادیو مستقیماً قرائت می‌کردند و آن گفتار‌ها به‌ «رادیو روزنامه» معروف است- تا به امروز پرداخته است. روند حیات نیز امروزه تقاضا می‌کند که برنامه‌های رادیو همچون نبض روز باشند. با هدف تهیۀ برنامه‌های تازه، گفتار‌های نوین روی کار آمدند و در سال‌های استقلال جنبة فرهنگی برنامه‌های رادیو تاجیکستان قوی‌تر شد. شایان ذکر است که اکنون برنامه‌های شبکة اول رادیو تاجیکستان را بیش از شصت درصد از اهالی تاجیکستان و نیز جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان دریافت می‌کنند. نگارنده در پایان به این نتیجه رسیده است که رادیو تاجیکستان واسطة مهم تکمیل فضای اطلاعاتی کشور بوده و با برنامه‌های خویش یکی از نهاد‌های توانای ترغیبگر آرمان خودشناسی وخودآگاهی ملی و منادی صلح و دوستی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Радиои Тољикистон ва худшиносии миллӣ

نویسنده [English]

  • Сайидмурод Хољазод
چکیده [English]

Радио ба унвони яке аз расонањои иттилоотӣ дар хабаррасонии рўйдодњо ва ваќоеъ ба мардум наќши муњим доштааст. Дар њамин росто, радиои Тољикистон дар 10-уми апрели соли 1930 мелодӣ таъсис шуд, ки то имрўз чандин марњаларо пушти сар гузоштааст. Дар ин маќола нигоранда ба ташрењи муњтавои барномаи радиоӣ аз њамон солњои аввал, ки адибону рўзноманигорони тољик нигоштањои худро дар радио мустаќиман ќироат мекарданд ва он гуфторњо ба «радио-рўзнома»  маъруф аст, то ба имрўз пардохтааст. Раванди њаёти имрўза таќозо мекунад, ки барномањои радио њамчун набзи рўз бошанд. Бо њадафи тањияи барномањои тоза, гуфторњои навин рўйи кор омаданд ва дар солњои истиќлол љанбаи фарњангии барномањои радиоии Тољикистон ќавитар шуд. Шоён зикр аст, ки акнун барномањои шабакаи аввали радиои Тољикистонро беш аз шаст дарсад аз ањолии Тољикистон ва низ Љумњурии Исломии Эрон, Афѓонистон, Ӯзбакистон, Ќирѓизистон ва Ќазоќистон дарёфт мекунанд. Нигоранда дар поён ба ин натиља расидааст, ки радиои Тољикистон воситаи муњими такмили фазои иттилоотии кишвар буда ва бо барномањои хеш яке аз нињодњои тавонои тарѓибгари ормони худшиносӣ ва худогоњии миллї ва мунодии сулњу дўстӣ шудааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • радио
  • Тољикистон
  • худшиносии миллӣ