کلمه‌های دشوارفهم در زبان مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

مطبوعات یکی از واسطه‌های بسیار مهم معرفت و آگاهی مردم است. در این مقاله تلاش شده است تا به یکی از جنبه‌های زبان مطبوعات، یعنی استفاده از واژگان و اصطلاحات پرداخته شود. دربارۀ زبان مطبوعات یکی از موضوعات درخور تأمل، استفاده از کلمات دشوارفهم است. زبان مطبوعات امروزۀ تاجیکستان از اواخر سال‌های دهۀ هشتاد گرفتار هرج‌و‌مرج و بی‌سروسامانی شده است. در صفحه‌های مطبوعات این دوره ویران کردن معیار زبان ادبی، چه در استعمال لغت و چه در املا، خیلی زیاد به‌نظر می‌رسد. در این مقاله نگارنده با مبنا قرار دادن روزنامۀ جوانان تاجیکستان به بررسی تعدادی از شماره‌های این روزنامه پرداخته و با ذکر نمونه‌هایی به نادرستی استعمال لغات دشوارفهم اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Калимањои душворфањм дар забони матбуот

نویسنده [English]

  • Қутбиддин Мухторӣ
چکیده [English]

Матбуот яке аз воситањои бисёр муњими маърифат ва огоњии мардум аст. Дар ин маќола талош шудааст то ба яке аз љанбањои забони матбуот, яъне истифода аз вожагон ва истилоњот пардохта шавад. Дар бораи забони матбуот яке аз мавзўоти дархӯри тааммул, истифода аз калимоти душворфањм аст. Забони матбуоти имрўзаи Тољикистон аз авохири солњои дањаи њаштод гирифтори бесарусомонӣ шудааст. Дар сафњањои матбуоти ин давра вайрон кардани меъёри забони адабї, чи дар истеъмоли луѓат ва чи дар имло хеле зиёд ба назар мерасад. Дар ин маќола нигоранда бо мабно ќарор додани рўзномаи “Ҷавонони Тољикистон” ба баррасии теъдоде аз шуморањои ин рўзнома пардохта ва бо зикри намунањо ба нодурустии истеъмоли луѓоти душворфањм ишора кардааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • забони матбуот
  • калимоти душворфањм
  • “Ҷавонони Тољикистон”