کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

کتاب مهم‌ترین وسیلۀ انتقال افکار، علوم و معارف، و کتاب‌خوانی عاملی مهم برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه و رشد تحقیقات علمی و ترویج علوم بشری در هر جامعه‌ای است. این مقاله با هدف تبیین اهمیت کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان به نگارش درآمده است. یکی از حوزه‌هایی که موقعیت و مقام کتاب را در بین انواع دیگر علوم و وسایط اطلاع‌رسانی نشان می‌دهد، کتاب‌شناسی است. کتاب‌شناسی واسطۀ مهم نشر جهان‌بینی علمی است و نقش آن در جامعۀ اطلاعاتی امروز تاجیکستان در پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست؛ از‌همین‌رو، ایجاد کتاب‌شناسی ملی در برنامه‌ریزی کشور تاجیکستان امری ضروری است. موضوع دیگر جایگاه کتابخانۀ ملی در نظام اطلاع‌رسانی تاجیکستان است. کتابخانۀ ملی نقش عمده‌ای در برنامه‌ریزی نظام ملی اطلاع‌رسانی برعهده دارد و مسئول گردآوری و نگهداری تمام انتشارات مهم کشور است. کتابخانۀ ملی همچنین باید نقش حسنۀ مرکز شبکۀ بین‌المللی کتابخانه‌ها را ایفا کند و در تمام کشور کار سیاست‌گذاری کتابخانه‌ها را در سطح ملی عهده‌دار شود؛ بنابراین، مسئولیت ویژۀ «نظارت ملی کتاب‌شناسی» برعهدۀ کتابخانۀ ملی است. کتاب‌شناسی ملی باید در تدوین و تکمیل استانداردهای بین‌المللی برای تهیۀ کتاب‌شناسی و فهرست‌نویسی مدارک مختلف کتابخانه‌ها بکوشد. از این نظر کتاب‌شناسی ملی بیانگر هشیاری فکری و میراث معنوی ملت و واسطۀ حیاتی برای بسیاری از فعالیت‌های مشترک ملی و بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Китобшиносї дар фазои иттилоотии Тољикистон

نویسنده [English]

  • Сафар Сулаймонӣ
چکیده [English]

Китоб муњимтарин василаи интиќоли афкор, улум ва маориф ва китобхонӣ омили муњим барои иртиќои сатњи фарњанги љомеа ва рушди тањќиќоти илмї ва тарвиљи улуми башарӣ дар њар љомеаест. Ин маќола бо њадафи баёни ањамияти китобшиносї дар фазои иттилоотии Тољикистон ба нигориш даромадааст. Яке аз њавзањое, ки мавќеият ва маќоми китобро дар байни навъҳои дигар улум ва васоити иттилоърасонӣ нишон медињад, китобшиносї аст. Китобшиносї воситаи муњими нашри љањонбинии илмї аст ва наќши он дар љомеаи иттилоотии имрўзи Тољикистон дар пешбурди ањдоф ва сиёсатњои куллї, пешрафти иќтисодї, иљтимої ва фарњангӣ бар касе пўшида нест. Аз њамин рӯ, эљоди китобшиносии миллӣ дар барномарезии кишвари Тољикистон амре зарурї аст. Мавзўи дигар љойгоњи Китобхонаи миллӣ дар низоми иттилоърасонии Тољикистон аст. Китобхонаи миллӣ наќши умдае дар барномарезии низоми миллии иттилоърасонӣ бар уњда дорад ва масъули гирдоварї ва нигањдории тамоми интишороти муњими кишвар аст. Китобхонаи миллӣ њамчунин бояд наќши њасанаи Марказ шабакаи байналмилалии китобхонањоро ифо кунад ва дар тамоми кишвар кори сиёсатгузории китобхонањоро дар сатњи миллӣи уњдадор шавад. Бинобарин, масъулияти вежаи «назорати миллии китобшиносї»  бар уњдаи китобхонаи миллї аст. Китобшиносии миллӣ бояд дар тадвину такмили стандартњои байналмилалӣ барои тањияи китобшиносї ва фењристнависии мадорики мухталиф китобхонањо бикушояд. Аз ин назар, китобшиносии миллӣ баёнгари њушёрии фикрї ва мероси маънавии миллат ва воситаи њаётӣ барои бисёре аз фаъолиятњои муштараки миллї ва байналмилалї аст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • китобшиносї
  • Тољикистон
  • фазои иттилоотӣ
  • Китобхонаи миллӣ