داستان سه تن از یک خانوادۀ نجیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

انقلاب بخارا قهرمانانی داشت؛ اما هدف این قهرمانان نه اجرای برنامه‌های انقلابی، بلکه برعکس پیشگیری از عملی شدن برخی از ماده‌های مرام‌نامۀ انقلابیون بود. این هدف قهرمانان انقلاب بخارا را برآن داشت تا با پیشوایان آن انقلاب و استعمار بلشویکات روسیه به مبارزه برخیزند. تلاش درمقابل اشغال‌گران روسیۀ شوروی و پیشوایان انقلاب بخارا دقیقاً مثل شنا کردن مخالف جریان نیرومند آب بود. باوجود این، کسانی پیدا شدند که امروزه می‌توان آن‌ها ‌را قهرمانان پرخاشجو با انقلاب بلشویکان پان‌ترکیست نامید. در این مقاله، شمه‌ای از سرگذشت سه تن از اهل یک خانوادۀ نجیب، یعنی ملاابوسعید، احمدجان مخدوم حمدی و احمداف حکایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Достони се тан аз як хонаводаи наљиб

نویسنده [English]

  • Муњаммадљон Шакурии Бухорої
چکیده [English]

Инќилоби Бухоро ќањрамононе дошт, аммо њадафи ин ќањрамонон на иљрои барномањои инќилобї, балки баръакс пешгирї аз амалї шудани бархе аз моддањои маромномаи инќилобиюн буд. Ин њадаф ќањрамонони Инќилоби Бухороро бар он дошт, то бо пешвоёни он инќилоб ва истеъмори болшевикони Русия ба мубориза бархезанд. Талош дар муќобили ишѓолгарони Русияи Шўравї ва пешвоёни Инќилоби Бухоро даќиќан мисли шино кардан мухолифи љараёни нируманди об буд. Бо вуљуди ин касоне пайдо шуданд, ки имрўза метавон онњоро ќањрамонони пархошљў бо инќилоби болшевикони понтуркист номид. Дар ин маќола, шаммае аз саргузашти се тан аз ањли як хонаводаи наљиб, яъне Мулло Абўсаид, Ањмадљон-махдуми Њамдї ва Ањмадов њикоят шудааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Инќилоби Бухоро
  • Мулло Абўсаид
  • Ањмадљон-махдуми Њамдї
  • Ањмадов