دوره و شماره: دوره 17، شماره 47، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-178