نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آته‌خان لطیفی روزنامه‌نگار تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 17-22]
 • آثار نگاهی به زندگی‌نامه، آثار و افکار عرفانی صائن‌الدین خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 117-132]
 • آثار نیشابوری‌ای در سمرقند زندگی و آثار رضی‌الدین نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 49-68]
 • آداب ژورنالیستی مطبوعات- آیینۀ حیات [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 9-16]
 • آسیای میانه جدیدی‌ها کیستند؟ [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 17-34]
 • آل‌خجند آل خجند در هند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 83-90]
 • آل خجند نگاهی به زندگی‌نامه، آثار و افکار عرفانی صائن‌الدین خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 117-132]
 • آل خجند وصف خجند و خجندیان در شعر فارسی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 133-146]
 • آیات و مضامین قرآنی مضامین و لغات و تعبیرات قرآنی در اشعار کمال خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 147-168]
 • آیینه نشریه‌های محمودخواجه بهبودی و توسعۀ سنت روزنامه‌نگاری تاجیکی [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 115-126]
 • آیینه محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 133-148]

ا

 • ابومحمود خجندی ابومحمود خجندی و سدس فخری [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 7-12]
 • احمداف داستان سه تن از یک خانوادۀ نجیب [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 89-96]
 • احمدجان مخدوم حمدی داستان سه تن از یک خانوادۀ نجیب [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 89-96]
 • احوال نگاهی به زندگی‌نامه، آثار و افکار عرفانی صائن‌الدین خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 117-132]
 • ادبیات فارسی تاجیکی نقش سمرقند در رشد ادبیات فارسی تاجیکی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 43-48]
 • ادیبان تاجیک اسماعیل‌بیک غسپرانی و ادیبان تاجیک [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 157-167]
 • ادیبان و سخنوران ادیبان و سخنوران خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 169-172]
 • استاد رودکی سمرقند و بخارا دو سلسله‌جنبان مدنیت تاجیکان [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 69-80]
 • استامبول نخستین مکتب اصول جدید تاجیکی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 25-30]
 • اسماعیل‌بیک غسپرانی اسماعیل‌بیک غسپرانی و ادیبان تاجیک [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 157-167]
 • اشعار مضامین و لغات و تعبیرات قرآنی در اشعار کمال خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 147-168]
 • اشعار حزبی بوی جوی مولیان (بررسی اندیشه‌ها و آرای اجتماعی، سیاسی و ادبی پیرو سلیمانی، شاعر تاجیک) [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 53-68]
 • اصفهان نگاهی به زندگی‌نامه، آثار و افکار عرفانی صائن‌الدین خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 117-132]
 • اصفهان وصف خجند و خجندیان در شعر فارسی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 133-146]
 • افسانه‌های سمرقند افسانه‌ها و ترانه‌های مردم سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 81-90]
 • افکار معارف‌پروری افکار معارف‌پروری در اشعار عجزی [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 149-156]
 • القند فی ذکر علمای سمرقند نجم‌الدین نسفی و القند فی ذکر علمای سمرقند او [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 31-42]
 • امارات بخارا نظری به حرکت جدیدیۀ آسیای میانه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 9-16]
 • انقلاب بخارا داستان سه تن از یک خانوادۀ نجیب [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 89-96]
 • انقلاب فکری انقلاب فکری و آغاز بیداری در بخارا [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 105-132]
 • ایران ایران در نشریۀ سامان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 23-26]

ب

 • بخارا سمرقند و بخارا دو سلسله‌جنبان مدنیت تاجیکان [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 69-80]
 • بخارا میرزا سراج: سراج دانش [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 45-64]
 • بخارا انقلاب فکری و آغاز بیداری در بخارا [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 105-132]
 • بخارای شریف روزنۀ نور [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 87-104]
 • بخارای شریف نخستین روزنامۀ تاجیکی و استقلال ملی [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 65-88]
 • بهاءالدین اکرامی خاطرات بهاءالدین اکرامی تکمله‌ای بر یادداشت‌های صدرالدین عینی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 101-110]
 • بهرام شیرمحمد‌اف افسانه‌ها و ترانه‌های مردم سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 81-90]

پ

 • پراودا روزنامه‌نگار تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 17-22]
 • پیرو سلیمانی بوی جوی مولیان (بررسی اندیشه‌ها و آرای اجتماعی، سیاسی و ادبی پیرو سلیمانی، شاعر تاجیک) [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 53-68]
 • پیشگامان مطبوعات پیشتازان مطبوعات تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 129-181]

ت

 • تاتار مرجانی و مرحلۀ نو رشد ادبی خلق‌های تاجیک و تاتار [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 35-44]
 • تاجیکستان فرزانۀ سخن [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 31-40]
 • تاجیکستان مطبوعات- آیینۀ حیات [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 9-16]
 • تاجیکستان ایران در نشریۀ سامان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 23-26]
 • تاجیکستان کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 27-44]
 • تاجیکستان پیرامون رسانه‌های خصوصی [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 45-58]
 • تاجیکستان جایگاه دین در مطبوعات تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 59-66]
 • تاجیکستان وضعیت مطبوعات معاصر تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 109-114]
 • تاجیکستان نخستین روزنامۀ تاجیکی و استقلال ملی [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 65-88]
 • تحف اهل بخارا میرزا سراج: سراج دانش [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 45-64]
 • تذکرۀ شعرای خجند ادیبان و سخنوران خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 169-172]
 • ترانه‌های سمرقند افسانه‌ها و ترانه‌های مردم سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 81-90]

ج

 • جدیدان نظری به حرکت جدیدیۀ آسیای میانه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 9-16]
 • جدیدیه جدیدیه در خجند [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 97-104]
 • جغرافیای تاریخی پژوهش در جغرافیای تاریخی خجند در ایران [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 27-30]
 • جغرافیای تاریخی جغرافیای تاریخی سمرقند (عهد سامانیان) [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 91-100]
 • جنبش جدیدیه جدیدی‌ها کیستند؟ [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 17-34]
 • جوانان تاجیکستان کلمه‌های دشوارفهم در زبان مطبوعات [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 105-108]
 • جوان‌بخاریان جدیدی‌ها کیستند؟ [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 17-34]

ح

 • حجند ادیبان و سخنوران خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 169-172]
 • حرکت جدیدیه نظری به حرکت جدیدیۀ آسیای میانه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 9-16]

خ

 • خاطره‌ها از حیات معلمِ استاد عینی خاطرات بهاءالدین اکرامی تکمله‌ای بر یادداشت‌های صدرالدین عینی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 101-110]
 • خانیگری خیوه نظری به حرکت جدیدیۀ آسیای میانه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 9-16]
 • خجند بانوان سخنور خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 13-26]
 • خجند پژوهش در جغرافیای تاریخی خجند در ایران [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 27-30]
 • خجند واژه‌های کهن در لهجۀ خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 41-52]
 • خجند شیخ ‌مصلح‌الدین بدیع‌الدین نوری [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 91-102]
 • خجند منزل خواجه ‌کمال در خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 103-116]
 • خجند جدیدیه در خجند [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 97-104]
 • خودشناسی ملی نخستین روزنامۀ تاجیکی و استقلال ملی [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 65-88]

د

 • دورۀ معاصر وضعیت مطبوعات معاصر تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 109-114]
 • دین جایگاه دین در مطبوعات تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 59-66]

ر

ز

 • زبان ادبی معیار زبان ادبی و زبان مطبوعات تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 67-86]
 • زبان تاجیکی معیار زبان ادبی و زبان مطبوعات تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 67-86]
 • زبان مطبوعات معیار زبان ادبی و زبان مطبوعات تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 67-86]
 • زبان مطبوعات کلمه‌های دشوارفهم در زبان مطبوعات [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 105-108]
 • زندگی نیشابوری‌ای در سمرقند زندگی و آثار رضی‌الدین نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 49-68]
 • زیبای خجندی بانوان سخنور خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 13-26]

س

 • سازمان تربیت اطفال جدیدی‌ها کیستند؟ [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 17-34]
 • سدس فخری ابومحمود خجندی و سدس فخری [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 7-12]
 • سمرقند فولکلور سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 11-24]
 • سمرقند نخستین مکتب اصول جدید تاجیکی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 25-30]
 • سمرقند نجم‌الدین نسفی و القند فی ذکر علمای سمرقند او [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 31-42]
 • سمرقند نقش سمرقند در رشد ادبیات فارسی تاجیکی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 43-48]
 • سمرقند نیشابوری‌ای در سمرقند زندگی و آثار رضی‌الدین نیشابوری [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 49-68]
 • سمرقند سمرقند و بخارا دو سلسله‌جنبان مدنیت تاجیکان [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 69-80]
 • سمرقند جغرافیای تاریخی سمرقند (عهد سامانیان) [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 91-100]
 • سمرقند وارثان رودکی در سمرقند کنونی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 111-122]
 • سمرقند مطبوعات تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 123-152]
 • سمرقند مکتب و معارف تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 153-170]
 • سمرقند نشریه‌های محمودخواجه بهبودی و توسعۀ سنت روزنامه‌نگاری تاجیکی [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 115-126]
 • سمرقند محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 133-148]
 • سیدرضا علیزاده مطبوعات تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 123-152]

ش

 • شاعر شیخ ‌مصلح‌الدین بدیع‌الدین نوری [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 91-102]
 • شاعر تاجیک بوی جوی مولیان (بررسی اندیشه‌ها و آرای اجتماعی، سیاسی و ادبی پیرو سلیمانی، شاعر تاجیک) [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 53-68]
 • شریفه بی‌بی عاجز خجندی بانوان سخنور خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 13-26]
 • شعر تاجیک قیام آفتابی شعر تأملی در شعر فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 69-82]
 • شعر فارسی وصف خجند و خجندیان در شعر فارسی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 133-146]
 • شعر معاصر فرزانۀ سخن [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 31-40]
 • شعر ناب بوی جوی مولیان (بررسی اندیشه‌ها و آرای اجتماعی، سیاسی و ادبی پیرو سلیمانی، شاعر تاجیک) [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 53-68]
 • شعر و ادب فارسی آل خجند در هند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 83-90]
 • ش. مرجانی مرجانی و مرحلۀ نو رشد ادبی خلق‌های تاجیک و تاتار [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 35-44]
 • شیخ برهان‌الدین قلیچ منزل خواجه ‌کمال در خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 103-116]
 • شیخ‌مصلح‌الدین بدیع‌الدین نوری شیخ ‌مصلح‌الدین بدیع‌الدین نوری [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 91-102]

ص

 • صائن‌الدین خجندی نگاهی به زندگی‌نامه، آثار و افکار عرفانی صائن‌الدین خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 117-132]
 • صدرالدین عینی خاطرات بهاءالدین اکرامی تکمله‌ای بر یادداشت‌های صدرالدین عینی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 101-110]
 • صدرالدین عینی مطبوعات تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 123-152]
 • صدیق‌خواجه عجزی افکار معارف‌پروری در اشعار عجزی [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 149-156]
 • صوفی شیخ ‌مصلح‌الدین بدیع‌الدین نوری [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 91-102]

ع

 • عالمان سمرقندی فولکلور سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 11-24]
 • عبدالقادر شکوری نخستین مکتب اصول جدید تاجیکی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 25-30]
 • عبدالقادر شکوری مکتب و معارف تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 153-170]
 • عبدالمنان نصرالدین ادیبان و سخنوران خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 169-172]
 • عصر سامانی جغرافیای تاریخی سمرقند (عهد سامانیان) [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 91-100]
 • عصر کنونی وارثان رودکی در سمرقند کنونی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 111-122]

ف

 • فارسی تاجیکی مرجانی و مرحلۀ نو رشد ادبی خلق‌های تاجیک و تاتار [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 35-44]
 • فرزانه خجندی قیام آفتابی شعر تأملی در شعر فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 69-82]
 • فرزانه خواجه‌اوا فرزانۀ سخن [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 31-40]
 • فضای اطلاعاتی کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 27-44]
 • فضیلت خجندی بانوان سخنور خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 13-26]
 • فولکلور فولکلور سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 11-24]

ق

 • قانون هیئت ابومحمود خجندی و سدس فخری [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 7-12]
 • قنبرخان خجندی بانوان سخنور خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 13-26]

ک

 • کتابخانۀ ملی کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 27-44]
 • کتاب‌شناسی کتاب‌شناسی در فضای اطلاعاتی تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 27-44]
 • کلمات دشوارفهم کلمه‌های دشوارفهم در زبان مطبوعات [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 105-108]
 • کمال‌الدین مسعود خجندی منزل خواجه ‌کمال در خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 103-116]
 • کمال خجندی مضامین و لغات و تعبیرات قرآنی در اشعار کمال خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 147-168]

گ

 • گویش واژه‌های کهن در لهجۀ خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 41-52]

م

 • محققان ایرانی پژوهش در جغرافیای تاریخی خجند در ایران [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 27-30]
 • محمد خواجه بهبودی مطبوعات تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 123-152]
 • محمد خواجه بهبودی مکتب و معارف تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 153-170]
 • محمودخواجه بهبودی نشریه‌های محمودخواجه بهبودی و توسعۀ سنت روزنامه‌نگاری تاجیکی [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 115-126]
 • محمودخواجه بهبودی محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 133-148]
 • مدنیت تاجیکان سمرقند و بخارا دو سلسله‌جنبان مدنیت تاجیکان [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 69-80]
 • مسلمانان دارالراحت اسماعیل‌بیک غسپرانی و ادیبان تاجیک [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 157-167]
 • مطبوعات مطبوعات- آیینۀ حیات [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 9-16]
 • مطبوعات جایگاه دین در مطبوعات تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 59-66]
 • مطبوعات وضعیت مطبوعات معاصر تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 109-114]
 • مطبوعات آزاد پیرامون رسانه‌های خصوصی [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 45-58]
 • مطبوعات پیشگام پیشتازان مطبوعات تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 129-181]
 • مطبوعات تاجیک مطبوعات تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 123-152]
 • مطبوعات تاجیک پیشتازان مطبوعات تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 129-181]
 • مطبوعات تاجیکی نشریه‌های محمودخواجه بهبودی و توسعۀ سنت روزنامه‌نگاری تاجیکی [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 115-126]
 • معارف‌پرور تاتار اسماعیل‌بیک غسپرانی و ادیبان تاجیک [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 157-167]
 • معارف‌پروری مرجانی و مرحلۀ نو رشد ادبی خلق‌های تاجیک و تاتار [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 35-44]
 • معارف‌پروری میرزا سراج: سراج دانش [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 45-64]
 • معارف‌پروری جدیدیه در خجند [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 97-104]
 • معارف‌پروری انقلاب فکری و آغاز بیداری در بخارا [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 105-132]
 • مکتب اصول جدید تاجیکی نخستین مکتب اصول جدید تاجیکی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 25-30]
 • مکتب نوی تاجیک مکتب و معارف تاجیک در سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 153-170]
 • ملاابوسعید داستان سه تن از یک خانوادۀ نجیب [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 89-96]
 • منزل خواجه کمال منزل خواجه ‌کمال در خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 103-116]
 • مونسه مهستی بانوان سخنور خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 13-26]
 • میرزاجلال یوسف‌زاده روزنۀ نور [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 87-104]
 • میرزاجلال یوسف‌زاده نخستین روزنامۀ تاجیکی و استقلال ملی [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 65-88]
 • میرزا سراج میرزا سراج: سراج دانش [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 45-64]
 • میرزاسراج حکیم روزنۀ نور [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 87-104]

ن

 • نثر شفاهی افسانه‌ها و ترانه‌های مردم سمرقند [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 81-90]
 • نثر مطبوعات پیشتازان مطبوعات تاجیک [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 129-181]
 • نجم‌الدین نسفی نجم‌الدین نسفی و القند فی ذکر علمای سمرقند او [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 31-42]
 • نشریۀ سامان ایران در نشریۀ سامان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 23-26]
 • نظم کلاسیک افکار معارف‌پروری در اشعار عجزی [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 149-156]
 • نقد ادبی محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 133-148]
 • نهضت جدیدیه محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه [دوره 8، شماره 16، 1386، صفحه 133-148]

و

 • وارثان رودکی وارثان رودکی در سمرقند کنونی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 111-122]
 • واژه‌های کهن واژه‌های کهن در لهجۀ خجند [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 41-52]
 • ویژگی‌های شعری قیام آفتابی شعر تأملی در شعر فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 14، 1386، صفحه 69-82]

ی