اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم خدایار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

hesam_kh1modares.ac.ir

سردبیر

ابراهیم خدایار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،‌ ایران

hesam_kh1modares.ac.ir

دستیار سردبیر

زهرا حیاتی

زبان و ادبیات فارسی استادیار،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران

hayati.zahragmail.com

دبیر تخصصی

میرزا ملااحمد

زبان و ادبیات فارسی استاد، عضو وابستۀ آکادمی علوم تاجیکستان

mirzomulloahmadmail.ru

مدیر داخلی

اعظم فتحی هل‌آباد

زبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد، ایران

virastar.fathigmail.com

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم خدایار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

hesam_kh1modares.ac.ir

محمدجعفر یاحقی* (نام ‏هایی که در کنار آنها ستاره زده شده است، عضو پیوسته یا وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، یا آکادمی علوم کشور خود هستند. )

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

mgyahaghiyahoo.co.uk

محمود فتوحی رودمعجنی*

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

fotoohirudgmail.com

زهرا حیاتی

زبان و ادبیات فارسی استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران

hayati.zahragmail.com

غلامحسین غلامحسین‌زاده

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

gholamhomodares.ac.ir

اسدالله حبیب*

زبان و ادبیات فارسی استاد، کابل، افغانستان

habibyahoo.com

صفر عبدالله*

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آبلایخان قزاقستان

safaryahoo.com

عبدالنبی ستارزاده

زبان و ادبیات فارسی استاد، آکادمی علوم تاجیکستان

sattarzadeyahoo.com

میرزا ملااحمد*

زبان و ادبیات فارسی استاد، آکادمی علوم تاجیکستان

mirzomulloahmadmail.ru

ناصرجان سلیم‌اف

زبان و ادبیات فارسی استادیار، تاجیکستان

salimovyahoo.com

دادخدا سیم‌الدین‌اف

زبان و ادبیات فارسی استاد، عضو وابستۀ آکادمی علوم تاجیکستان

saimiddinovyahoo.com

ارگش آچیل‏‌اف

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، آکادمی علوم ازبکستان

achilovyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

رستم وهاب

زبان و ادبیات فارسی دانشیار،‌ دانشگاه ملی تاجیکستان

vahhabyahoo.com

خدایی شریف‌زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد،‌ دانشگاه ملی تاجیکستان

sharifzadeyahoo.com

عمرالدین یوسفی

زبان و ادبیات فارسی دکترا، دانشگاه ملی تاجیکستان

usufovyahoo.com

جوره‌بیک نذری

زبان و ادبیات فارسی استاد، عضو وابسته آکادمی علوم تاجیکستان

nazriyahoo.com

ویراستار انگلیسی

حیات عامری

زبان‌شناسی همگانی استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

h.amerimodares.ac.ir

ویراستار بخش

مبشر اکبرزاد

زبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد، اتفاق نویسندگان تاجیکستان

akbarzadyahoo.com

ویراستار

سمیه کنعانی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد، ایران

kanaani.samayehyahoo.com

اعظم فتحی هل‌آباد

زبان و ادبیات فارسی کارشناس ارشد، ایران

virastar.fathigmail.com