دوره و شماره: دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 1-154