نمایه نویسندگان

آ

 • آرزو، عبدالغفور سیری در سلوک عرفانی میرسیدعلی همدانی [دوره 16، شماره 44، 1394، صفحه 9-26]

ا

 • افضلی، خلیل‌الله طرز شعری درویش‌ حسین واله و بررسی اثرگذاری‌های وی بر عبدالقادر بیدل [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 7-29]

ت

 • تغایمراداف، رستم هنر سخنوری بیدل دهلوی در یک غزل ماده‌تاریخ [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 31-42]

خ

 • خدایار، ابراهیم برگی از شوق جاویدان [دوره 16، شماره 44، 1394، صفحه 1-3]
 • خدایار، ابراهیم تأملی در چرایی بازگشت به بیدل در آسیای مرکزی (بازگشتی از روی عجز یا اقبال از سرِ عشق؟) [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 1-5]

ر

س

 • سلطان، میرزاحسن زبان فارسی تاجیکی در زمان زندگی میرسیدعلی همدانی [دوره 16، شماره 44، 1394، صفحه 43-55]
 • سلیم‌اف (آذر)، میرعلی غم خودشناسی در آثار بیدل دهلوی و اقبال لاهوری [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 61-75]

ع

 • عالمجان‌اف، موسی کلمه‌سازی آمیخته در نظم میرزا‌ بیدل [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 77-91]
 • عصازاده، حاتم اولیاءالله و نمایندگان تصوف در آثار میرسیدعلی همدانی [دوره 16، شماره 44، 1394، صفحه 57-65]

ف

 • فغانی، حجت‌الله جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی [دوره 16، شماره 44، 1394، صفحه 67-80]

م

ن

 • نوراف، نورعلی واژة «نَفَس» در کارگاه ایجادی بیدل دهلوی [دوره 16، شماره 45، 1394، صفحه 105-124]
 • نوشاهی، عارف میرسیدعلی همدانی در پاکستان (با نگاهی به پژوهش‏های دکتر محمد ریاض) [دوره 16، شماره 44، 1394، صفحه 81-93]

ی

 • یاحقی، محمدجعفر رسالة «منامیه» از میرسیدعلی همدانی [دوره 16، شماره 44، 1394، صفحه 95-114]